Užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytnutí prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních  děl.

 

Veřejné prostranství

„Veřejným prostranstvím“ ve smyslu této vyhlášky jsou  veřejně přístupné prostory (prostory sloužící obecnému užívání) na pozemcích ve vlastnictví obce, fyzických i právnických osob, nalézající se uvnitř zástavbové části obce a chatových osad jako jsou: náves, ulice, místní komunikace, parkoviště, chodníky,  prostory mezi oplocením pozemků a komunikacemi (místními i státními), veřejná zeleň, parky.

Oznamovací povinnost

1)      Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně v žádosti  o užívání veřejného prostranství nejpozději v den  zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. Oznamovací povinnost platí i pro užívání veřejného prostranství osvobozeného od poplatku dle čl. 27.

2)      Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit tuto skutečnost správci poplatku nejpozději do 5 dnů po skončení užívání veřejného prostranství a nahlásit zábor v metrech čtverečních.

3)      Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

4)      U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

 

Splatnost poplatku

1)      Poplatek je splatný:

  1. a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
  2. b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,
  3. c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci,
  4. d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 28.2. příslušného kalendářního roku.

2)      Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

3)      Poplatek je splatný hotově na pokladně Obecního úřadu ve Struhařově nebo poštovní složenkou.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Struhařov 1/2007 o místních poplatcích