Vodovod obce Struhařov

Komunikační spojení na odpovědné osoby

Starostka
Mgr. Dagmar Zajíčková
725 026 768
starosta@struharov.cz

Místostarostka
Mgr. Lenka Šourková
775 914 015
mistostarosta@struharov.cz

Odborná odpovědná osoba
Mgr. Dagmar Zajíčková
725 026 768
starosta@struharov.cz

Obsluha vodovodu a kanalizace
Karel Špott
739 024 681

Richard Erben
602 881 369
richarderben@seznam.cz

Pověřená laboratoř Kutná Hora
Piskařová
606 685 310
piskacova@vhskh.cz

Fakturace a platby
Dana Benešová
323 641 874
ucetni@struharov.cz

Základní údaje

Vlastník vodovodu a kanalizace:
OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800

Provozovatel vodovodu: OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800, zastoupená starostkou Mgr. Dagmar Zajíčkovou a místostarostkou Mgr. Lenkou Šourkovou

Odborná odpovědná osoba:  Mgr. Dagmar Zajíčková

Obsluha vodovodu:

Karel Špott  739 024 681

Zástup obsluhy vodovodu:

Richard Erben  602 881 369

Odpovědnost za provozování vodovodního a kanalizačního systému má odborná odpovědná osoba. Obsluha vodovodu a kanalizace Struhařov je odpovědná za udržování dobrého technického stavu vodovodního a kanalizačního systému, zajištění provozu ČOV včetně kontrol vypouštěných vod, kontrol kvality vody a provádění nápravných opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech, při zhoršení kvality vody, nedostatečném množství vody, vedení technicko-provozní dokumentace a vlastní provozování vodovodu a kanalizace dle provozního řádu a platných právních předpisů. Obsluha vodovodu a kanalizace je zodpovědná za odstranění nedostatků zjištěných na základě kontrol odborné odpovědné osoby a podepisuje zápis o provedených kontrolách.