Vodovod obce Struhařov

Kontakty

Odborná odpovědná osoba
Ing. Jiří Šír

Obsluha vodovodu a kanalizace
Karel Špott
739 024 681

Richard Erben
602 881 369
richarderben@seznam.cz

Pověřená laboratoř Kutná Hora
Piskařová
606 685 310
piskacova@vhskh.cz

Fakturace a platby
Dana Benešová
323 641 874
ucetni@struharov.cz

Základní údaje

Vlastník vodovodu a kanalizace:
OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800

Provozovatel vodovodu: OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800, zastoupená starostou Mgr. Janem Jančíkem a místostarostkou Mgr. Jitkou Zákravskou

Odpovědnost za provozování vodovodního a kanalizačního systému má odborná odpovědná osoba. Obsluha vodovodu a kanalizace Struhařov je odpovědná za udržování dobrého technického stavu vodovodního a kanalizačního systému, zajištění provozu ČOV včetně kontrol vypouštěných vod, kontrol kvality vody a provádění nápravných opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech, při zhoršení kvality vody, nedostatečném množství vody, vedení technicko-provozní dokumentace a vlastní provozování vodovodu a kanalizace dle provozního řádu a platných právních předpisů. Obsluha vodovodu a kanalizace je zodpovědná za odstranění nedostatků zjištěných na základě kontrol odborné odpovědné osoby a podepisuje zápis o provedených kontrolách.