Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Kanalizace a ČOV

PROVOZ  KANALIZACE 2009:

Loni postavená čistírna odpadních vod letos v prosinci končí zkušební provoz a bude řádně zkolaudována pro provoz trvalý. Dosavadní provoz je zatím bez zásadních problémů – efektivita čištění splňuje předepsané parametry ve všech ukazatelích, větší nátok splašků daný napojením druhé poloviny vesnice jí jen pomůže překonat chladné zimní období, kdy je efektivita čištění bakteriemi obecně nižší. Po kolaudaci pak bude testován i návoz fekálu do fekální jímky.Celý kanalizační systém a zejména čistírna se těší pečlivé péči Richarda Erbena (tel. 607 562 166), který se stará velmi dobře o to, aby vše fungovalo, jak má a zároveň je Vám k dispozici v případě poruch na domovních čerpadlech. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje pan Petr Procházka (tel. 721 861 954), který má jinak stále na starost provoz vodovodu.Znovu podtrhujeme, že i když máte instalována nejlepší čerpadla, která se dala na evropském trhu sehnat, i tak jim musíte věnovat alespoň základní péči:Zejména:Ø   nevypouštět do odpadní vody tuky, kamení, pevné předměty, Ø   otevřením poklopu provést alespoň 2x do roka vizuální kontrolu čerpadla v provozu a při té příležitosti odstranit případné nárosty tuku na hladině či stěnách jímekØ   když se Vám jakkoliv chod čerpadla nezdá být v pořádku, raději volejte našeho technika – p. Erbena. Nesnažte se zasahovat do čerpadel a rozvaděčů sami, ať neohrozíte jejich 4letou záruku.   Řešení dalších napojení na kanalizaciVšechny řady v ulicích jsou již v současnosti v provozu a proto další napojení (navrtávka do hlavního řadu) může být provedeno vždy jen oprávněnou osobou či pod jejím dohledem a za součinnosti se zástupcem provozovatele, který zajistí omezení provozu v dotčeném kanalizačním řadu. Činností odborné oprávněné osoby pro napojování nemovitostí na kanalizační řad je v současnosti pověřen pan Oldřich Marek ml. - tel: 603 189 677. Nadále platí, že na systém budou připojovány pouze nemovitosti vybavené kanalizačním čerpadlem se specielním řezacím zařízením typu ORCUT 148, a že každá nová přípojka musí mít nejprve zajištěn projekt a stavební povolení, než může být realizována. Po realizaci přípojky (ať již vodovodu nebo kanalizace), musí každý vlastník nemovitosti nechat zpracovat její geodetické zaměření odbornou autorizovanou osobou a předat jej alespoň ve dvou tištěných a jednom elektronickým paré na obec.

Opět připomínáme, že se připravuje projekt rekonstrukce místních komunikací, po jehož realizaci bude vstup do komunikace pro účely připojení na kanalizaci či vodovod výrazně komplikovanější a dražší.

Historie:

V současnosti již byla zahájená II. etapa stavby kanalizace a to v Habru, U Hřiště a v Průhonu a pod  návsí.Vy, kterých se II. etapa kanalizace týká, nezapomeňte si neprodleně zajistit elektrickou přípojku včetně revize, kterou odevzdáte na OÚ a odhalit odpadní potrubí na výtoku z domu!!! Všichni, kteří máte  v nemovitosti pouze el. připojení 220V toto neprodleně ohlaste na OÚ – tel. 323 641 874 – vyžaduje to jiný typ čerpadla pro kanalizaci, které musíme nejpozději v červnu objednat!!! Po instalaci jímky čerpadlem a připojení přijďte podepsat s obcí smlouvu na odvádění odpadních vod! Nemovitosti, které o připojení doposud neuvažovalyDoporučujeme začít co nejdříve s projekční a investiční přípravou na realizaci přípojky (Každopádně nechat si v průběhu realizace kanalizace vybudovat přípojku alespoň na hranici pozemku!) a to ze dvou důvodů:1)   po dokončení stavby kanalizace v obci bude obec postupně řešit rekonstrukci komunikací, po které nebude možno cca po dobu 5 ti let stavebně vstupovat do vozovek, tj. nebude možno realizovat připojením kanalizační řad v ulici 2)   po dokončení celé stavby kanalizace bude obec iniciovat u nepřipojených nemovitostí kontroly likvidace odpadních vod a v souladu s ustanovením odst. 8, §3 zákona č.274/2001 Sb., kdy „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci…“ může připojení na kanalizaci požadovat. 
Kdo se z dosud nepřihlášených  rozhodnete nechat realizovat alespoň přípojky na hranici pozemku, hlaste se neprodleně na OÚ, ať můžeme  informovat realizační firmu.Doporučujeme i vzhledem k tomu, že napojení na dosud nezprovozněný a nenatlakovaný řad je výrazně levnější (cca 8 000Kč bez DPH), než znovu kopání a napojení za provozu, které si vyžádá odstávku (cca 11 500Kč bez DPH).
 Z provozu kanalizace a ČOVZ provozu ČOV, kam přitékají odpadní vody z obce je zřejmé, že do odpadních vod se dostává poměrně velké procento věcí, které provozní řád kanalizace přímo zakazuje. Ať už se jedná o hadry, vložky, dětské pleny nebo o zbytky jídla a zejména tuky. Velký nešvar jsou zřejmě právě zbytky jídel, které výrazně zhoršují účinnost čištění na ČOV. Důrazně připomínáme, že všichni, kdo jste na kanalizaci připojeni, velice riskujete drahou opravu čerpadla, pokud se toto zničí díky Vašemu porušování provozních předpisů. Již jen cena příjezdu poruchového servisu, který zajišťuje fy BVS s pohybuje kolem 2 000Kč a k tomu připočtěte ještě materiál. Základní servis, zajišťovaný správcem kanalizace – p. Erbenem je 500Kč + materiál, ale řeší jen základní poruchy. První polovina obce, již napojená na kanalizaci zatím funguje prakticky bez poruch. Lidé mají klidné spaní, žádná jímka jim nepřeteče a mnozí se zbavili černého svědomí, že jim odpadní vody odtékají do potoka. Výsledek je dobře patrný i na našich rybnících – všimněte si, že jsou o mnoho čistší, než bývaly. Čistírna odpadních vod funguje rovněž prakticky bezporuchově zejména díky dokonalé  péči pana Erbena. 
 Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat naDen otevřených dveří Čistírny odpadních vod30. května 2009 od 10,00 do 12,00Pro všechny, kteří mají zájem vidět, jak se ve Struhařově likvidují odpadní vody. 

 

 

 

ROK 2008:

 Věcná břemena

Na vodovodní a kanalizační řady vedoucí po soukromých pozemcích se uzavírají věcná břemena pro jejich stavbu a údržbu. Tato věcná břemena mají trvalou platnost (na dobu neurčitou) a jsou s ohledem na veřejnou prospěšnost stavby zřizována bezúplatně. Na kanalizační přípojky včetně jímky a čerpadla jsou zřizována věcná břemena dle požadavků poskytovatele dotace.Vzhledem k spolufinancování stavby kanalizace z evropských strukturálních fondů bude přípojka kanalizace s jímkou, čerpadlem a rozvaděčem muset zůstat po dobu minimálně 5 let v majetku obce. (to je pozitivní změna, která vyplynula z podrobných dotačních podmínek – na veřejné schůzi i při podpisu prvních věcných břemen jsme ještě inzerovali 10 let).  Po 5ti letech od jejich zprovoznění pak bude bezplatně převedena do majetku vlastníka nemovitosti, jak si žádá dikce zákona o vodovodech a kanalizacích, kdy vlastník objektu je vlastníkem kanalizační přípojky od odbočení z řadu až k domu. 5 let tedy většina z Vás bude mít na vlastním pozemku přípojku, jímku a čerpadlo, které budou majetkem obce a k tomuto účelu jsou zřizována věcná břemena. Na základě věcných břemen bude obec oprávněna zařízení pro kanalizaci instalovat a udržovat. Smlouvy o věcných břemenech jsou předepsány dle typizovaného vzoru s jistou mírou obecnosti. Při podepisování prvních z nich vyvstaly otázky občanů, na které je vhodné odpovědět veřejně, tak, aby byli informováni všichni: Proč je ve smlouvě platnost břemen na dobu neurčitou?Protože není zcela zřejmé, kdy přesně dojde k vlastní instalaci přípojek a tudíž bychom se mohli obtížně „trefovat“ do předepsané 5ti leté lhůty. Jakmile bude zahajován provoz jednotlivých přípojek, bude s vlastníky nemovitostí opět podepisována provozní Smlouva o odvádění odpadních vod a zároveň Dohoda o převodu přípojek do vlastnictví a zániku věcných břemen po 5ti letech, které vlastníkům zaručí, že ukončení platnosti věcných břemen na přípojky bude skutečně provedeno.  Mohu požadovat upřesnění smlouvy, její úpravu?Jistě, každá smlouva je projevem vůle obou stran a tak pokud budou někteří vlastníci považovat úpravu textu za nutnou, je to možné. Jen to prosím moc nepřehánějte, ať se neadministrujeme k smrti, i tak je agenda věcných břemen velmi náročná  Jak se týkají věcná břemena chatařů, kteří zaplatili vyšší příspěvek s tím, že jsou nedotovatelní?Ano, jejich přípojky nejsou přímo dotovány z evropské dotace, ale jsou i tak dotovány z obecního rozpočtu. Jak je uvedeno výše celková cena za jímku s čerpadlem a její osazení vyjde na 73 640 Kč vč. DPH, tzn., že obec na tyto přípojky přispívá částkou 23 640 Kč. Vzhledem k celkovému systému zřizování věcných břemen, kdy stavba těchto přípojek probíhá v režii obecního projektu a následné opravy budou zajišťovány rovněž prostřednictvím obce a tudíž bude třeba zajistit přístup na pozemky, jeví se zřízení 5ti letých věcných břemen i u těchto trvale neobývaných nemovitostí jako nejlepší řešení, ke kterému se obec přiklonila. Individuální řešení je však po dohodě možné.                          Kdy budou další termíny pro podpis smluv o věcných břemenech?Čtyři termíny, kdy jsme společně zvládali připravovat a podepisovat množství paré smluv o věcných břemenech již proběhly v květnu a červnu, další budou průběžně vypisovány:

Termín pro podpis smluv o věcných břemenech

Dotčení vlastníci nemovitostí*
31. července 2008        15,00 - 19,00K Rybníčku, Ondřejovská, Družstevní, K Machlovu, Vilová, Spojovací
26. srpna 2008              15,00 - 19,00Jevanská, Slunečná, Za Školkou, Požárníků, Pod Rybníkem, V Zahradách část u rybníka

*Netýká se vlastníků, kteří již podepisovali zároveň při odvinkulování vkladů u Raiffeisen stavební spořitelny

 

Stavba kanalizace zahájena - úsek v červenci

Firma KNOSS - p. Kost vás každého osobně osloví, až Vás zastihne v nemovitosti, není třeba volat nebo si brát dovolenou, termín stavby kanal.přípojky s jímkou bude na domluvě  dodavatele stavby s Vámi.

 

!!!!!!! Žádost o dotaci na kanalizaci Obce Struhařov byla schválena !!!!

V rámci evropských strukturálních fondů - Programu rozvoje venkova byla Struhařovu schválena dotace ve výši 35.996.158,-Kč na stavbu kanalizace v celé obci. Dotace tak pokryje 90% nákladů na stavbu kanalizace, zbývajících 10% pokryjí rozpočtové rezervy obce. Je tedy již zcela reálný  předpoklad, že do konce r. 2009 bude celý Struhařov odkanalizován. Stavba čistírny odpadních vod, dotovaná 5 mil. Kč Středočeským krajem, byla již zahájena a bude dokončena v srpnu tohoto roku.


Přehled schválených žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III) - 2. kolo příjmu žádostí  najdete na:

http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/1206623668921.pdf

Struhařov má pořadové číslo 350
 

 

Po  počáteční euforii, že se podařilo zázrakem získat prostředky, které jsme považovali za prakticky nedostupné, neboť malé obce do  2000 obyvatel v současnosti mají jen velmi malé šance  dotace na kanalizace získat, nás všechny čeká hromada práce. Pro obec to znamená nové výběrové řízení na dodavatele, rozsáhlá organizační a administrativní příprava, příprava financování, protože  dílo musíme předfinancovat z krátkodobého úvěru a teprve potom nám budou prostředky uvolněny... Pro  občany Struhařova  to znamená stavbu obdobného charakteru jako byl vodovod, jen s tím rozdílem, že stavební připravenost jednotlivých objektů bude pro mnohé náročnější. Je třeba, aby všechny nemovitosti měly svedeny veškeré odpadní vody (tj. i z koupelen, kuchyní atp.) do jednoho odtoku, na který bude následně připojena jímka s čerpadlem tlakové kanalizace. Po dokončení stavby kanalizace bude velmi přísně kontrolován jakýkoliv odtok odpadních vod z domácností do dešťové kanalizace. V souladu se zákonem je možné uložit připojení na kanalizaci nařízením, ale věřím, že v naší obci to nebude nutné, velká většina občanů již prokázala, že chápou důležitost jednotného postupu při této rozsáhlé stavební akci.

Cílem celé rozsáhlé a investičně náročné akce je zvýšení kvality bydlení a  zajištění čistoty podzemních a povrchových vod ve Struhařově – naše rybníky tak dostanou možnost přestat být zapáchajícími žumpami, a když pod  Součákem sjede v zimě dítě do potoka, vyleze ven jen mokré.

 

Co všechno nás čeká a jaký bude další postup se dozvíte na IV. Veřejné schůzi ke stavbě vodohospodářské infrastruktury:

 

Srdečně zveme všechny občany i rekreanty Struhařova na

IV. Veřejnou schůzi

se zaměřením na Kanalizaci  a čistírny odpadních vod, která se koná dne  23.května od 18,00 ve společenském sále Požárního domu

Stavební spoření Raiffeisen

„Co máme dělat se stavebním spořením, , kterému již letos dobíhá pětiletá vázací lhůta?“

To je velmi častá otázka, se kterou  na OÚ mnozí přicházíte. Systém smluv s Raiffeisen  stavební spořitelnou jsme hromadně začali a stejně tak jej i ukončíme – bez toho, abyste  museli jezdit do Prahy. Odvinkulování proběhne ještě v letošním roce v předem dojednaných termínech, kdy na Obecním úřadě ve Struhařově budou přítomni zástupci Raiffaisen, kteří potřebnou agendu s odvinkulováním Vašich vkladů a převodem sjednaných částek obci vyřídí. Za přítomnosti  některých zastupitelů, na které budete moci vznést  své dotazy stran dalšího postupu výstavby bychom tak rádi dořešili Vaši finanční spoluúčast na stavbě vodovodu, kanalizace a ČOV v obci. Každý, kdo máte s Raiffeisen stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření obdržíte zvací dopis na jeden z termínů:

 
Pátek 30.5.15,00 – 20,00
Sobota 31.5. (především chataři)9,00 – 14,00
Pátek 6.6.15,00 – 20,00
 

Jsou dvě možnosti, jak se stavebním spořením naložit:

1)      Převést vinkulované peníze obci, zbytek vybrat a spoření ukončit.

2)      Pokud chcete spořit dále se státním příspěvkem, pak navýšit cílovou částku, převést obci dohodnutou částku z jiných zdrojů. Obec dá pak souhlas s odvinkulováním a vy si dále spoříte již jen pro sebe.

 

Bilance investic do vodohospodářských projektů Obce

Celkově se do vodohospodářské infrastruktury obce (vodovod, kanalizace, ČOV) investovalo či bude investovat celkem cca 86 mil Kč. Z toho činí 60,4 mil. Kč dotace, 17,6 mil Kč rozpočtové prostředky obce (jsou zahrnuty i půjčky, např. část již položené kanalizace v ul. Mnichovická) a 8 mil Kč dobrovolné příspěvky od občanů.

Rozsah investic je na obec s průměrným 5 mil. rozpočtem opravdu značný.  V přepočtu se jedná o náklad 132 308 Kč na jednoho trvale bydlícího obyvatele. V tomto světle je zřejmé, že poplatek za zhodnocení pozemku, který se týká nemovitostí, jež se k projektu včas nepřipojily, se pohybuje pro jednu nemovitost v řádech několika tisíc korun je v porovnání s celkovou výší investice relativně velice nízký.

Obecně se dá konstatovat, že takového úspěchu při získávání dotací se podařilo dosáhnout i díky dobré spolupráci občanů při přípravě a financování tak rozsáhlého projektu. Právě díky Vám všem,  kteří jste včas podepsali smlouvy o zajištění financování  a uhradili dobrovolné příspěvky, mohli jsme žádosti nejen podat, ale i potřebné finance skutečně získat. Za Vaši spolupráci a zodpovědný přístup DĚKUJEME.

V dotovaném projektu jsou zahrnuty kanalizační přípojky včetně jímky a čerpadla všech těch kteří, kteří v rámci smlouvy o zajištění financování vodovodu a kanalizace mají tuto část uvedenu (přihlásili se ke smlouvě v termínu nejpozději do 15.7. 2006). Ti kteří chtěli být „pod dotaci“ zahrnuti později, bohužel již neměli tuto možnost, nemohli být do projektu dopracováni z důvodů časových i z důvodů limitace horní hranice nákladů projektu v rámci dotačního titulu. Realizace přípojky včetně jímky a čerpadla tak bohužel zůstává plně přímo na vlastnících těchto několika nemovitostí.

 Bilance podaných žádostí o dotaci na VH projekty

Získání dotací prošlo trnitou cestou, což vhodně ilustruje následující přehled. Z podaných 10ti žádostí o dotaci byly úspěšné tři. Každá žádost představuje svazek, vlastně takovou knihu, až na výjimky jsme je zpracovávali svépomocí. Ale to úsilí za to stálo!!!

Bilance podaných žádostí o dotaci na VH projekty

Získání dotací prošlo trnitou cestou, což vhodně ilustruje následující přehled. Z podaných 10ti žádostí o dotaci byly úspěšné tři. Každá žádost představuje svazek, vlastně takovou knihu, až na výjimky jsme je zpracovávali svépomocí. Ale to úsilí za to stálo!!!

 
Rozsah žádostiRok podáníDotační titulGarantÚspěšnost
1.        Vodovod2003Program 329 030MZeneúspěšná
2.        Kanalizace + ČOV - žádost o výjimku ministra2004Národní program 1.2 Ochrana zdrojů pitné vody, chráněných oblastíMŽP (SFŽP)neúspěšná
3.        Vodovod, kanalizace a ČOV2004Operační program infrastrukturaEU, SFŽPčástečně úspěšná  jen vodovod,
4.        Kanalizace – I. etapa2005FM EHP / NorskaMŽPNeúspěšná
5.        ČOV2006Fond životního prostředí SKStředočeský krajVyhodnocena kladně, ale nezbyly finance
6.        Kanalizace I. etapa2007Fond životního prostředí SKStředočeský krajneúspěšná
7.        ČOV2007Fond životního prostředí SKStředočeský krajúspěšná
8.        Kanalizace celá2007Program rozvoje venkovaEU, MZeúspěšná
9.        Kanalizace I. etapa2007229 310 – Výstavba a obnova čistíren odpadních vod a kanalizacíMZeBude stažena, nelze kombinovat
10.     Kanalizace I. etapa2008Fond životního prostředí SK – mimořádné koloStředočeský krajBude stažena, nelze kombinovat
 

 

 Čistírna Odpadních Vod Struhařov
V první polovině března byla zahájena stavba čistírny odpadních vod Struhařov. Jistě jste si mnozí všimli, že v zatáčce nad bývalou skládkou se bagry začaly zakusovat do terénu a hloubit jámu pro podzemní nádrže čistírny. Mnozí se ptáte, jak bude ČOV vypadat, tak tedy:Veškerá technologie čistírny včetně nádrží bude v zastřešené budově a nebude působit ani hluk ani zápach. Vyčištěná voda poteče protlakem pod komunikací do Struhařovského potoka. Stavba bude dokončena do konce srpna letošního roku, pokud vše dobře půjde, tak nejpozději do prosince zahájíme zkušební provoz.ČOV stavíme díky dotaci Středočeského kraje, který ji poskytl z Fondu životního prostředí. Středočeský kraj  v současnosti vyvíjí maximální snahu o podporu realizace vodohospodářské infrastruktury, což poskytnutá dotace jednoznačně potvrzuje.Celkové náklady  na ČOV činí včetně DPH 7 925 295 Kč, z toho Středočeský kraj 5mil. Kč, Obec Struhařov  2 925 295,-Kč.Generálním dodavatelem je fy VOD-KA a.s., subdodavatelem stavební části  fy INKOMA STAV s.r.o., subdodavatelem technologie fy REC.ing s.r.o.Technický dozor investora (obce) zajišťuje Ing. Zbyněk Miksa, Aquarius Invest.cz, s.r.o., za obec za technický průběh akce zodpovídá zejména pan místostarosta Pavel Kratochvíl ve spolupráci se starostkou Dagmar Fedákovou a Pavlem Kušičkou

ROK 2007:

Kanalizace - spoření u Raiffeisen stavební spořitelny - vinkulace - článek z INF.

Jak bylo uvedeno v minulém čísle Struhařovských informací, Středočeský kraj přiznal obci Struhařov dotaci 5 mil. Kč na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV), v současnosti je již podepsána smlouva o dotaci. Stavbu ČOV již od počátku prázdnin připravujeme s generálním dodavatelem stavby – fy VOD-KA a.s., který byl již v roce 2005 vybrán řádným výběrovým řízením. Po zkušenostech s úpravnou vody je společně dojednáván výběr vhodného subdodavatele technologie, podrobnosti technologie včetně řízení chodu ČOV a vzhledem ke snaze o maximální úspory i cenové podmínky. Po dohodě obou stran subdodávku ČOV nakonec zajistí fy REC.Ing. spol. s.r.o. Náchod, která se již osvědčila např. v sousedních Louňovicích, Babicích, Mukařově atp., a které je zadána tvorba realizační dokumentace a bude ji svěřena dodávka celé ČOV, tj. technologická i stavební část.  Přípravě stavby jsme raději věnovali potřebný čas a tak proběhne až v roce příštím, bude zahájena na jaře 2008 a dokončena v září.             ČOV bude mít v souladu se stavebním povolením své místo v zatáčce u silnice nad bývalou skládkou – viz plánek. Jedná se o mechanicko biologickou čistírnu odpadních vod, technologicky vybavenou i na odstraňování fosforu, s celkovou kapacitou  1200 EO (ekvivalentních obyvatel), která je dimenzována i s rezervou pro případnou další zástavbu v rozvojových zónách Struhařova. Bude vybavena i jímkou pro návoz fekálních odpadních vod, které je však možno do čištění pouštět jen v omezeném poměru vůči standardnímu nátoku kanalizací, aby neohrozily biologickou část čištění.Jistě Vás zajímá, co bude dál, když postavíme ČOV a doposud není hotov kanalizační systém. Jedná se o poněkud nešťastnou shodu okolností, kdy doposud není kam požádat o dotaci na kanalizaci, neboť Operační program pro životní prostředí (evropský dotační program při MŽP) v rámci své zářijové výzvy striktně limitoval možné žádosti velikostí žadatelské obce nad 2000 EO či přítomností chráněného území. Struhařov bohužel daná kriteria nesplňuje  a ačkoliv je v zásobníku projektů Státního fondu životního prostředí, žádost nemůže ani podat. Svými parametry naše žádost spadá do jiného strukturálního fondu EU – do Programu rozvoje venkova při MZe, který mj. i pro vodohospodářskou infrastrukturu v malých obcích výzvu vyhlásil 8.10.2007 s termínem podání žádostí do 26.11.2007. Uděláme vše proto, aby se nám podařilo dotaci získat, abychom konečně kanalizaci v obci měli dořešenu.  

Stavební spoření

V roce 2008 mnohým z Vás „doběhnou“ stavební spoření, vinkulovaná pro kanalizaci vodovod a tak se jistě ptáte, co s naspořenými prostředky dále. Máte tedy několik možností:

1)       Navýšit si cílovou částku a spořit dále pro své účely a vinkulovanou částku na účtu stavebního spoření prozatím ponechat do doby stavby kanalizace a uhradit pouze částku za dokončený vodovod, pokud jste tak již neučinili.

2)       Stavební spoření ukončit, naspořené prostředky vybrat a vinkulovanou částku převést na rezervovaný účet obce pro vodovod a kanalizaci.

Pro výše uvedenou druhou možnost pak připravíme dodatky smluv o finančním zabezpečení vodovodu a kanalizace Obce Struhařov a vyhlásíme společný termín pro jejich podpis někdy ke konci r. 2008.

Stavební povolení – kanalizační přípojky

Dle vyjádření SÚ v Mnichovicích na kanalizační přípojky nebude třeba žádat vůbec o prodloužení stavebního povolení, protože stavba v rámci těchto povolení již započala realizaci přípojek vodovodních.

    

Krajský úřad Středočeského kraje odsouhlasil poskytnutí 5 mil Kč dotace Obci Struhařov na čistírnu odpadních vod. Stavba bude zahájena ještě v letošním roce, dokončena pak v r. 2008. Na kanalizační řady zatím dotace není, na podzim bude Obec Struhařov žádat o dotaci z evropských fondů.


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007