Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace o obci v obci Struhařov dle § 5 odst. 4 InfZ

Dle struktury informací zveřejňovaných o povinném subjektu u obcí dle přílohy č.1 vyhl. č. 442/2006 Sb.


 1.  Název Obec Struhařov


 2. Důvod a způsob založení
  Obec založena na základě ústavního zákona č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obce je zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy, MěÚ Říčany a Krajský úřad Středočeského kraje.V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.


 1. Organizační struktura: Statutárním zástupcem je starosta obce, kterého zastupují dva místostarostové, zastupitelstvo obce 9tičlenné.

  Starosta                                                                                    Mgr. Dagmar Zajíčková
  Místostarosta                                                                          Mgr. Lenka Šourková
  2. MístostarostaPavel                                                            Kudrman
  Finanční výbor                                                                        Ing. Pavel Kušička – předseda
  Ing. Aleš Hrouda
  Pavel Kudrman
  Kontrolní výbor                                                                       Jitka Zákravská – předseda
  Kamil Šubrt
  PHDr. Magdalena Adoltová
  Stavební a technická komise                                                Ing. Aleš Hrouda – předseda
  Ing. Jitka Zákravská
  Mgr. Jan Jančík
  Kulturní, školská a sociálně zdravotní komise, sport      Ing. Kamil Šubrt – předseda
  Mgr. Lenka Šourková
  Pavel Kudrman
  Markéta Hodrová
  Komise životního prostředí a veřejného pořádku            Mgr. Jan Jančík – předseda
  Mgr. Lenka Šourková
  Ing. Kamil Šubrt
  Zaměstnanci úřadu                                                                Markéta Hodrová – kancelář, web
  Dana Benešová – účetní, mzdová účetní (externí)
  Iva Špottová  – pokladní, Czech Point, úklid
  Marie Kadlecová – knihovnice
  Technické služby Obce Struhařov, příspěvková organizacePavel Dlouhý – vedoucí Technických služeb

  Ing. Jitka Zákravská – kancelář TS

  Milan Eliáš – údržba obce, kompostárna

  Zdeněk Našinec – údržba obce, kompostárna

  Karel Špott – technická obsluha vodovodu, zástup technická obsluha ČOV a kanalizace (ext.)

  Richard Erben – technická obsluha ČOV a kanalizace, zástup technická obsluha vodovodu

  Oldřich Hrouda – shromaždiště odpadů

  Mateřská škola Stonožka Struhařov, příspěvková organizaceMgr. Martina Toťová, ředitelkaJednotka sboru dobrovolných hasičů Struhařov, organizační složkaBc. Karel Kulhavý, velitel


 1. Kancelář OÚ, stavební a technická komise –
  Běžná agenda obce + ověřování, kopírování:


  Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Struhařov, 215 64

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Struhařov, 215 64

  4.3 Úřední hodiny:

Pondělí : 17,00 – 19,00
Středa:    17,00 – 18,00 

Pokladna, Czech Point – Výběr poplatků, výpisy Czech Point:
Pondělí : 8,00 – 12,00 a 15,00 – 19,00

Úterý:    8,00 – 12,00 
Středa:    8,00 – 12,00 a 14,00 – 18,00

4.4 Telefonní čísla:
Obecní úřad Struhařov: 323 641 874
Starostka: Mgr. Dagmar Zajíčková, 725 026 768
Vedoucí Technických služeb: Pavel Dlouhý, 778 007 742
Správce vodovodu: Karel Špott, 739 024 681
Správce kanalizace: Richard Erben, 602 881 369

4.5 Čísla faxu: Fax nemáme

4.6 Adresa internetové stránky: www.struharov.cz

4.7 Adresa e-podatelny: Datové schránky: jdkaum9  E-mail: obec@struharov.cz

4.8 Další elektronické adresy

Mgr. Dagmar Zajíčková    Starostka                                                                                                             starosta@struharov.cz
Mgr. Lenka Šourková       Místostarostka                                                                                                    mistostarosta@struharov.cz
Pavel Kudrman                  2. místostarosta                                                                                                  kudrman@struharov.cz
Ing. Pavel Kušička             Předseda finančního výboru                                                                            kusicka@struharov.cz
Ing. Aleš Hrouda               Předseda stavební komise                                                                                 hrouda@struharov.cz
Mgr. Jan Jančík                 Předseda komise veřejného pořádku a životního prostředí                       jancik@struharov.cz
Ing. Jitka Zákravská         Předseda kontrolního výboru                                                                           zakravska@struharov.cz
Ing. Kamil Šubrt                Předseda komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní         kamil.subrt@email.cz
Pavel Dlouhý                      Vedoucí Technických služeb                                                                             ts@struharov.cz
Kompostárna                                                                                                                                                      kompostarna@struharov.cz
Iva Špotová                         Pokladna                                                                                                               pokladna@struharov.cz
Dana Benešová                  Účetní                                                                                                                    ucetni@struharov.cz


 1. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu: 2401318860/2010, platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.


 2. IČ: 00240800


 3. DIČ: CZ 00240800


 4. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

 • Územní plán obce
 • Rozpočtový výhled obce
 • Program rozvoje obce
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018
– rozpočtové opatření č. 1/2018
– rozpočtové opatření č. 2/2018
– rozpočtové opatření č. 3/2018 


 1. Žádosti o informace: Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 


 1. Příjem žádostí a dalších podání: Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě
  obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)


 1. Opravné prostředky Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému
subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel, a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí
podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.


 1. Formuláře Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde.
  Tyto formuláře lze získat také na obecním úřaděv úředních hodinách.


 1. Popisy postupů https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/


 2. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy
  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 


 1. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad (zde) je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
  o svobodném přístupu k informacím.
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 


 1. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  Obec Struhařov nemá vzory Licenčních smluv.
  16.2 Výhradní licence
  Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


 1. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
  Výroční zprávy naleznete zde.

Poznámky:
Kde je v tomto dokumentu použita zkratka „InfZ“, je jí myšlen zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tento dokument slouží pouze jako vzor pro obec k tomu, jak plnit povinnost stanovenou dle §5 odst. 4 InfZ v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Informace uvedené v jednotlivých rubrikách lze nahradit funkčním internetovým odkazem například na stránky obce, které požadované informace obsahují. Tam, kde se v rubrikách
objevuje podtržený text, je tímto myšlen hypertextový odkaz.
Na zachování struktury zveřejňovaných informací v souladu s přílohou č. 1 výše uvedené vyhlášky je třeba trvat. V případě, že obec informací, která má být v rubrice uvedena, nedisponuje
(neeviduje, informaci nemá), do této rubriky uvede sdělení o absenci této informace (viz např. rubriky 15.2 a 16.2 této struktury).