Územní plán

Územní plán obce Struhařov


Probíhá příprava nového územního plánu

 

VV-Návrh Územního plánu Struhařov

Textová část I.

Textová část II. – odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

 


 

Koncepce veřejné infrastruktury

-Dopravní infrastruktura

-Technická infrastruktura a vodní hospodářství

Koncepce uspořádání krajiny

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 


Zadání ÚP Struhařov

Zadání ÚP naleznete zde .

Usnesení – schválení zadání ÚP naleznete zde.

 


Výzva Nový Územní plán

Obec Struhařov zahajuje proces pořizování nového územního plánu. Dle přiloženého Návrhu zadání ÚP (Veřejná vyhláška zde ) je patrná strategie obce dále nerozšiřovat své zastavitelné území, ale ani rozvojové lokality dle stávajícího územního plánu nehodlá zmenšovat. Cílem pořízení je především jeho zpřehlednění, uvedení ÚP do souladu se stávající legislativou, digitalizovanou katastrální mapou a úprava regulativů.
Právě nyní máte možnost zaslat na OÚ ve Struhařově podnět ke změnám v Územním plánu a to písemně do 22. 4. 2017 včetně. Vaše podněty adresujte k rukám stavební komise –  ing. Jitka Zákravská a označte je jako Žádost o změnu v územním plánu Obce Struhařov.

Další podrobnosti naleznete zde .

Mgr. Dagmar Zajíčková
starostka

 


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STRUHAŘOV (ÚPO):

Změna č.2 územního plánu Struhařov

Hlavní výkres územního plánu Obce Struhařov

Textová část územního plánu Obce Struhařov

Změna č. 1 Územního plánu Obce Struhařov – textová část

Změna č. 1 Územního plánu Obce Struhařov – mapa