Vodovod Region Jih

Stavba regionálního vodovodu, po letech rozpačitého přešlapování, letos pokročila mílovými kroky. Je hotovo zhruba 2/3 trubního vedení budované II. Etapy a všechny stavební objekty (čerpací stanice a vodojemy) již ve výstavbě. Financování vodovodu, které pokrývá pouze z 60% dotace z Ministerstva Zemědělství a dotace ve výši doufejme 2×3,5 mil Kč ze Středočeského kraje, bylo a je snad nejtěžším oříškem.

Díky vstřícnosti dodavatele stavby fy Energie stavební a báňská a usilovné práci pár nadšenců v čele s Ing. Filgasovou se i tento problém daří postupně řešit. II. Etapa vodovodu bude dokončen v polovině příštího roku a bude zásobovat 11 obcí (Kunice, Strančice, Všestary Tehov, Mnichovice, Struhařov, Klokočná, Svojetice, Zvánovice, Ondřejov, Lensedly). Pro třetí etapy výstavby se připravuje připojení Kostelních Střímelic, Louňovic, Srbína a Žernovky pitnou vodou. Projednává se připojení Velkých Popovic a Tehovce. Provozování vodovodu přešlo přímo pod Svazek obcí Region Jih s cílem, aby prostředky získané provozem vodovodu pomáhaly efektivně splácet úvěry na jeho vlastní stavbu, které jinak silně zatěžují rozpočty členských obcí. Struhařov, jako takový, má již průchod regionálního vodovodu téměř za sebou, dokončují se ještě finální opravy povrchů trasy vodovodu v zelených pásech a polních cestách a likvidace dočasné deponie zeminy u bývalého kravína.

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Informací, podařilo se dohodnout přesun trasy vedení vodovodu z hlavní komunikace Mnichovické do ulic Vilová a Spojovací, díky čemuž byly tyto komunikace opraveny v rámci stavby regionálního vodovodu včetně finálních asfaltových vrstev, aniž by Struhařov musel na tyto rekonstrukce komunikací vydávat vlastní investiční prostředky. Nově asfaltované plochy okamžitě přilákaly zájem mnoha lidí na kolečkových bruslích, což je to pravé využití v obytné zóně. Respektujte prosím omezení hmotnosti a rychlosti vozidel alespoň v opravených ulicích (byť všude byste měli!), ať nám ty povrchy vydrží co nejdéle!

V průběhu měsíce října bude v trase regionálního vodovodu dokončena cesta od bytovek k vodním zdrojům, která se po mnoha letech překládá přesně do odpovídající trasy dle katastrálních map. Doposud vedla absolutně po cizích pozemcích, kam nepatří. Ve směru ke kravínu, kde je další provoz nežádoucí, bude cesta zatím zaslepena závorou. V říjnu – listopadu bude provedena snad již poslední ze zemních prací, které omezí provoz zejména v ulici Požárníků, v jejímž ústí se bude provádět napojení obecního vodovodu na vodovod regionální. Vzhledem k tomu, že ulicí v Zahradách je již v současnosti veden regionální vodovodní řad, budou všechny nemovitosti v této a přilehlých ulicích od poloviny příštího roku zásobovány regionální vodou ze Želivky. Napojení zbývající většinové části Struhařova na regionální vodovod bude provedeno jen preventivně „kdyby bylo jednou potřeba“ a dále zde bude fungovat zásobování z obecních vodních zdrojů, dokud to bude provozně výhodné.

Jistě jste si povšimli i kovového talíře na okraji lesa před Svojeticemi. To nepřistálo ufo, ale objemná nádrž budoucího vodojemu. Bude stát na vysoké noze na druhé straně silnice. Celková výše vodojemu bude 27 m, objem nádrže 400m3. Finální etapa montáže, kdy bude ohromný jeřáb celou nádrž stěhovat přes elektrické vedení na druhou stranu, proběhne ve dnech 27., 29. října 2009 a vyžádá si odstávku elektrického proudu prakticky v celém Struhařově. Předem se omlouváme za potíže, které Vám odstávka elektrického proudu přinese, počítejte prosím i s tím, že nepoteče voda a nebudou fungovat čerpadla kanalizace.

ARCHIV:

Vodovod Region Jih

Výstavba Vodovodu Region Jih řeší zásobování pitnou vodou oblasti při dálnici D1, která je rozvojovým územím hlavního města Prahy. Limitujícím faktorem rozvoje tohoto území je skutečnost, že se jedná o oblast s deficitem místních zdrojů pitné vody. Ve většině obcí jsou stávající zdroje nedostatečné díky geologickým podmínkám a kromě toho vykazují zhoršenou kvalitu, která nevyhovuje hygienickým parametrům pro pitnou vodu dle vyhlášky MZe č. 252/2004 Sb. Právě tato skutečnost si vyžádala stavbu regionálního vodovodu, který je napojen v obci Brtnice na přivaděč pitné vody z úpravny Želivka. Středočeský kraj má dlouhodobě nejnižší podíl počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu a proto je tato stavba jednou z prioritní akcí podporovaných Středočeským krajem.

Investorem stavby je Svazek obcí Region Jih, který tvoří 14 obcí: Kunice, Strančice, Všestary, Světice, Tehov, Mnichovice, Struhařov, Klokočná, Svojetice, Mukařov, Zvánovice, Ondřejov, Stříbrná Skalice a Kaliště. Z hlediska technického tento skupinový vodovod je dlouhý cca 43km,  na trase je 5 vodojemů a 3 čerpací stanice. Celkové investiční náklady na jeho výstavbu celé soustavy představují 280,129 mil.Kč. S přihlédnutím k rozsahu a především finanční náročnosti byla výstavba rozdělena do dvou etap,  přičemž II.etapa je rozdělena na základě doporučení poskytovatele dotace (MZe ČR) na tři části.

Klokočná
Srbín
Lensedly
Všestary

1. Etapa

Etapa o investičních nákladech 48,289 mil. Kč byla zkolaudována v roce 2005 a umožnila napojení obce Kunice. II. etapa 1. část o IN 65,469 mil. Kč byla zkolaudována v roce 2007 a umožnila napojení obcí Strančice, Všestary, Světice a Tehov. Obě tyto etapy byly vybudovány za podpory Ministerstva zemědělství, které jednak poskytlo dotace v celkové výši 58,201 mil. Kč a dále bezúročné úvěry v celkové výši 34,926 mil. Kč. Provozovatelem zkolaudovaných částí je Vodos, s.r.o.

2. Etapa

Část o investičních nákladech 90,522 mil. Kč a II. etapa 3. část o investičních nákladech 72,923 mil. Kč jsou nyní ve výstavbě a jejich dokončení se plánuje v roce 2010. Tyto části umožní napojení na vodovod obcím Mnichovice, Struhařov, Svojetice, Zvánovice, Ondřejov a Lensedly. Obě etapy jsou dotovány Ministerstvem zemědělství v celkové výši 89,895 mil. Kč. Na 2. část investor obdržel dotaci od Středočeského kraje ve výši 9,052 mil. Kč a Kraj přislíbil podpořit i výstavbu 3. části vodovodu ve výši 7 mil. Kč v letech 2009 a 2010. Zbývající investiční náklady budou muset obce pokrýt jednak komerčním úvěrem, jednak za podpory provozovatele a nakonec z vlastních zdrojů. Zhotovitelem výše uvedených částí stavby je firma Energie, stavební a báňská a.s. Další etapy vodovodu jsou v projektové přípravě a umožní připojení obcí Mukařov, Srbín a části Stříbrné Skalice. Po dobudování celé stavby bude možno zásobovat vodou cca 10 000 obyvatel v tomto regionu.

V souvislosti s financováním celého regionálního vodovodu je nutné poznamenat, že pro jednotlivé obce je tato akce velmi finančně náročná, neboť vedle poskytnutí vlastních zdrojů a splácení úvěrů poskytnutých na výstavbu tohoto vodovodu, musí investovat do výstavby vlastních obecních vodovodů. Bez podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje by obce nebyly schopny tuto investici uskutečnit.

Ing. Jana Zemanová

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Vodovod Region Jih ve Struhařově

Stavba proběhla v zimním období v úseku výtlačného řadu po Mikešově stezce od Myšlína. V úseku od obecního vrtu k bytovkám bude zároveň přeložena trasa cesty tak, aby odpovídala katastrální mapě (doposud vedla cesta fyzicky po jiných cizích pozemcích).

Rovněž tak můžete pozorovat stavbu regionálního vodovodu podél komunikace Ondřejovská, kde pokračuje výtlačný řad do vodojemu a zároveň vede i zásobovací řad na Ondřejov. Dílčí omezení dopravy na této komunikaci zatím nepřináší zásadní komplikace. Pro nedočkavce – ano i příkop bude po stavbě onoven v původním rozsahu, až si zemina trochu „sedne“.

V lese u Svojetic (po levé straně za elektrickým vedením) se bude stavět nerezový věžový vodojem o objemu 400m3. Naproti přes silnici můžete pozorovat rovněž smýcenou  dočasnou manipulační plochu, kde se bude vodojem montovat před svým postavením.

Celá stavba regionálního vodovodu od počátku vzniká s velikými finančními obtížemi, vzhledem k tomu, že nízká úroveň dotací  (55%-65%) zakládá pro dofinancování z rozpočtů obcí neřešitelný problém. V současnosti se s ohledem na potřebu dořešení vlastních investičních zdrojů stavba i zpomalila. Mnohými jednáními s dodavatelem stavby, potenciálními provozovateli, bankami a obcemi se po kouskách však stavba posunuje ke svému dokončení.

Trasa regionálního vodovodu ve Struhařově vede ulicí Spojovací, Vilová a K Machlovu.

Stavba bude probíhat tak, aby byl zabezpečen přístup k jednotlivým nemovitostem, doprava bude omezena pouze krátkodobě po jednotlivých úsecích. Následně dojde ke kompletní rekonstrukci dotčených komunikací asfaltováním. Pokládka potrubí ve Struhařově proběhne v květnu, oprava komunikací po stavbě pak v letních měsících.

Prosíme Vás o vstřícnost a trpělivost a předem se omlouváme za dočasné zhoršení životních podmínek stavbou.

V případě potíží se stavbou se neváhejte obrátit na OÚ Struhařov či přímo na stavbyvedoucího p. Antoše 733 282 060.