Historická událost Rybářského spolku Struhařov

Výlov Hliněného rybníka

Vážení čtenáři, ve středu 23. září 2009 se uskutečnil historicky první výlov Hliněného rybníka naším místním rybářským spolkem, který byl založen 1991. Odbahnění rybníka, na které Obecní úřad ve Struhařově vybojoval peníze z  dotací od Evropské unie, bylo hlavním důvodem vypuštění a výlovu rybníka.

Pamětníci tvrdí, že rybník byl naposledy vypuštěn cca před 20 lety a odbahňován před 35 lety!Za poměrně krátkou dobu obhospodařování rybníka jsme do rybníka několikrát vysadili větší množství různých druhů ryb a rybník poměrně dobře uspokojoval místí příznivce „Petrova cechu“ při rybolovu. Každoročně jsme pořádali tradiční rybářské závody.

Kromě vyžití při rybolovu se členové RS starají a udržují přilehlé břehy a okolí rybníka. Bohužel nás rybáře potkaly i velice nepříjemné události, když dvakrát s odstupem několika let po sobě došlo při tuhých zimách k promrznutí vody do větší hloubky a úhynu velkého množství ryb, včetně kapitálních kusů. Ani tyto nepříjemnosti nás však neodradily od dalšího zarybnění. Přislíbení dotací na odbahnění rybníka jsme proto přivítali s úlevou, že konečně bude rybník vyčištěn, opraven a jeho využití bude daleko širší. Navíc již ve Struhařově funguje místní kanalizace a nebude tak hrozit znečišťování vody vypouštěním odpadů do rybníka.

Vlastním rozhodnutím, že se rybník vypustí a vyloví, vyvstala důležitá otázka jak rybník vypustit?Stavidlo, které nebylo 20 let použito, bylo naprosto nefunkční! Po několika marných pokusech stavidlo zprovoznit, bylo rozhodnuto použít samospádu vody přepadem pomocí několika hadic většího průměru. Vypouštění se tak protáhlo o několik dní. Velké překvapení nám připravilo značné množství krásných živých škeblí, které se začaly objevovat na místech, kde voda už opadala. Škeble jsme poctivě sebrali a převezli do náhradních rybníků. Několik dní a nocí před vlastním výlovem jsme drželi u rybníka hlídky, aby nám ho případní nenechavci neslovili s předstihem.

K vlastnímu výlovu jsme si pozvali odborný dozor, který nám zároveň zapůjčil potřebné vybavení včetně sítě. Výlov začal za početné asistence přihlížejících ve středu ráno. Naše očekávání bohatého úlovku trvalo jen do doby, než byla síť vytažena z vody. Nakonec jsme byli trochu zklamáni, že v sítích neuvízlo předpokládané množství ryb, což  ale kompenzoval fakt, že se v síti objevily i opravdu kapitální kusy, ať už kaprů nebo štik. Většinu ryb jsme na místě prodali místním občanům a zbytek byl vypuštěn do spodního rybníka. Výlov byl ukončen v pozdních odpoledních hodinách s tím, že většina účastníků byla nejen pořádně unavená, ale i špinavá bahnem od hlavy až k patě. Mnozí z nás s úlevou nad hotovým dílem dokonce konstatovali “již nikdy více výlov rybníka “

.Závěrem bych chtěl poděkovat místnímu hasičskému sboru, za opravdu velkou nezištnou pomoc. Dva členové sboru nám kromě jiného zajišťovali pomocí hasičské cisterny dovoz dostatečného množství čisté vody.Náš úkol rybník vypustit jsme zdárně dokončili a nyní je řada na firmě, která bude provádět tak důležité odbahnění a opravu stavidla, k čemuž jí přejeme hodně zdaru. Pozdravem „Petrův zdar“     Antonín Zámyslický hospodář RS

Odbahnění Hliněného rybníka

Již od poloviny září jste mohli zaznamenat postupný pokles hladiny vypouštěného rybníka. Místní rybáři museli vzhledem k nefunkčnímu stavidlu vodu do výpusti přečerpávat hadicemi tak, aby ve středu 23. října mohli od ranních hodin pracovat na výlovu rybníka. Další komplikaci představovalo přes tisíc chráněných škeblí rybničních, které pilně někteří nadšenci vysbírávali, aby je ekologové mohli vypustit na jiných lokalitách. Při výlovu pomáhal, kdo měl ruce, nohy. I tak se jednalo o nelehký úkol, kdy se rybáři museli brodit po pás v bahně, aby se jim podařilo slovit většinu ryb.  Do poslední chvíle bylo s napětím očekáváno, jaký vlastně úlovek rybník skrývá. A jak to dopadlo? 13 velkých štik, kolem osmdesáti kaprů, čtyři amuři, pár línů, plotic, červenopeřic, okounů a tisíce malých karásků. Kapři byli ve většině rozprodáni zájemcům z řad místních obyvatel, část jich putovala do návesního rybníka. S karásky byl vzhledem k jejich ohromnému počtu problém a to jak s jejich slovením, tak následným umístěním.

I po hlavním výlovu jich stále ještě mnoho zbylo v nevelké mělké louži, kde je následně při dobourávání stavidla dochytával Fanda Sklář a pár jich v bahně vzalo za své. Za daných technických podmínek však byl celý výlov proveden, jak nejlépe bylo možné a děkujeme Oldovi Markovi a jeho rybářskému spolku za dobré zvládnutí úkolu, kde bylo třeba hodně improvizovat, aby se povedl. Děkujeme hasičům za jejich asistenci s požárním vozem, díky nim měli ryby v kádích stále čerstvou vodu a rybáři alespoň částečnou možnost odbahnění. V neposlední řadě děkujeme rybářům České zemědělské university, školní lesní podnik Jevany pod vedením pana Šebka, kteří přišli s akcí pomoci a zapůjčili pro ten účel potřebné vybavení.Jak to bude s rybníkem dále? V rámci výběrového řízení zakázku na odbahnění vyhrála firma Miroslava Durka ze Svojetic, na stavebních činnostech spolupracuje fy Jan Naidr spol.s r.o.. Již nyní můžete pozorovat u hráze čilý stavební ruch, kdy probíhá rekonstrukce stavidla a bezpečnostního přelivu, která bude hotova během podzimu. V bahně budou prozatím pouze vyhloubeny odtokové rýhy, před zimou bahno nakypováno na hromady, aby z něj co nejvíce odtekla voda. Odváženo až po zámrzu na dočasnou deponii v polích po pravé straně komunikace mezi Struhařovem a osadou Lipská, kde se časem počítá s vybudováním obecní kompostárny. Opět Vás tímto prosíme o trpělivost s provozem nákladních aut, které budou sediment vyvážet, je to snad poslední akce, představující velký přesun materiálu a tudíž rušivou dopravní zátěž. Dle projektu bude oproti dosavadnímu stavu v rybníce vybudován ostrůvek pro hnízdění vodního ptactva, mělké litorální pásmo u nátoku s rákosinami pro tření ryb a tůň pod hrází pro obojživelníky. Dále se počítá se zprůchodněním přítoků do rybníka – příkopů a propustků od lesa ulicí K Průhonu a podél ulice Březová s cílem zvětšit průtočnost rybníka a s tím spojenou samočistící schopnost. Dle stavebního povolení musí být napouštění rybníka zahájeno nejpozději od konce února  2010 a Agenturou ochrany přírody a krajiny je následně přísně regulováno rybářské hospodaření po dobu příštích dvaceti, let, které budeme muset respektovat.

Pro tento projekt byla přiznána dotace z Operačního programu Životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 2,1 mil Kč, obec Struhařov se na investici podílí  částkou 234 000 Kč.

Mgr. Dagmar Zajíčková