Rekonstrukce Základní školy Struhařov

Více informací o probíhající rekonstrukci budovy školy naleznete zde.

Pozornosti kolemjdoucích na Školním náměstí určitě neušla podstatná změna, která zasáhla do jeho každodenního koloritu. Jindy tak poklidná struhařovská náves se v denních hodinách naplnila lomozem bouracích kladiv, řevem motorových pil a jiným stavebním ruchem. To proto, že od počátku října pracovníci a řemeslníci vybraného zhotovitele pro provedení stavby, firmy ABP HOLDING a. s. intenzivně provádí stavební práce na rekonstrukci budovy obecné školy.

Před tím, než tyto práce mohly být započaty, se musela vytvořit projektová dokumentace pro provedení rekonstrukce budovy. V tomto období zastupitelstvo a jím určená pracovní skupina připravovala podklady pro projektovou dokumentaci, vyhodnocovala svoje představy a definovala požadavky, které vyústily ve finální specifikaci budoucí podoby rekonstruované školy.

Pro to, aby uspořádání učeben a všech souvisejících prostor školy bylo co nejúčelnější, jsme si museli nastudovat potřebné stavební a především hygienické předpisy a po absolvování několika konzultací na krajské hygieně a stavebním úřadě v Mnichovicích, jsme vytvořili studii uspořádání vnitřního prostoru školy, ze které později projektant rekonstrukce školy vycházel.

Při tvorbě projektu jsme se snažili o zachování původní podoby naší školy v maximální možné míře, ale samozřejmě s přihlédnutím k současným předpisům a požadavkům na moderní školní budovu. Dokladem toho je například zachování původního tvaru střechy v kombinaci s novým jižním štítem i přes to, že celý střešní krov je kompletně nový. Dalším detailem je zachování původního nádherného žulového schodiště, které je jednou z dominant původní historické budovy.

Po výběrovém řízení na zhotovitele stavby jsme ještě museli stihnout před předáním staveniště, vystěhovat používané prostory školy.

Tímto bych chtěl jménem zastupitelstva obce poděkovat naší dlouholeté knihovnici paní Kadlecové a struhařovským hasičům za přemístění místní knihovny a dále členům Sokola i všem ostatním zúčastněným za vystěhování tělocvičny a odvoz zbylé části obecního archivu.

Ihned po předání staveniště započaly přípravné a především bourací práce. Ještě před nimi statik po prohlídce budovy konstatoval velmi uspokojivý stav nosných stěn a základů budovy, což pro nás byla velmi pozitivní informace.

V rámci bouracích prací byly odstraněny podlahy v celém přízemí i veškeré stropní konstrukce. Nejen statik, stavbyvedoucí a stavební dozor, ale téměř všichni, kdo se během bouracích prací na stavbě vyskytovali, obdivovali velmi zachovalé žákovské dřevěné záchodky v původním stavu z roku 1912. Ty ale bohužel zachovat nemůžeme.

Prvními realizovanými stavebními pracemi byly podkladní betony před pokládkou hydroizolací spolu s podřezáním budovy a provedení nosných stropních konstrukcí v 1. nadzemním podlaží včetně betonáže.

Během rekonstrukce se snažíme v minimální míře narušit provoz v okolí budovy. Veřejné komunikace v okolí stavby budou, pokud to okolnosti dovolí, průběžně průjezdné. Žádáme naše spoluobčany o zvýšenou pozornost při používání přilehlých komunikací u školy, z důvodů měnících se záborů veřejných prostranství stavbou.

Je před námi ještě nemálo práce, ale věříme, že se společné dílo v reálném čase uskutečnit podaří.