Dokončené projekty

Struhařov – bezbariérový chodník podél II/113

Chodníky Ondřejovská

Kdysi jsem kdesi četl historický článek z dvacátých let dvacátého století z jisté obce u Prahy, kde se místní radní zabývali hrozivou skutečností,
že v jejich obci projede někdy i 100 automobilů denně!, což považovali za zásadní problém, jenž je třeba urychleně řešit, neb se jedná
o zásadní zásah do pokoje v obci a značné riziko dopravní nehody.

Dnes je situace diametrálně odlišná, než byla před sto lety. Jen pro představu, automatický radar instalovaný na Ondřejovské nám poskytl informace o tom,
že ve třetím čtvrtletí 2018 detekoval 257.255 průjezdů vozidel, ve čtvrtém čtvrtletí pak 220.310 průjezdů. Nebudeme tak zřejmě daleko od pravdy,
když konstatujeme, že po Ondřejovské projede ročně cca 1.000.000 vozidel, denně je to odhadem více než 2500.

Radar zároveň zaznamenal:

3. kvartál                                        4. kvartál

počet přestupků – překročení o méně jak 20 km/hod.                                         2281                                             1056
počet přestupků – překočení o 20 km/hod do 40 km/hod.                                 222                                                   85
počet přestupků – překročení o 40 km/hod. a více                                                  7                                                    11
celkový objem zaslaných pokut za sledované čtvrtletí                                  Kč 2.334.400,-                           Kč 807.485,5
celkový objem zaplacených pokut za sledované čtvrtletí                            Kč 1.885.850,09                         Kč 731.385,5

Sto let uplynulo, doprava je i v naší obci cca 25x rušnější, nežli tehdy v oné obci, jíž vadilo 100 automobilů denně. Radar sice zřejmě zapůsobil, když je patrné,
že počet přestupků se snížil, ani radar však tyto přestupky nedokázal vymýtit zcela, nehovoře již o skutečnosti, že u nejzávažnějších porušení omezení rychlosti
došlo dokonce k mezikvartálnímu nárůstu na 157%.

Pro bezpečnost nás chodců i našich dětí přistoupila obec Struhařov k zásadnímu rozhodnutí, spočívajícímu ve vybudování chodníků, zabezpečujících bezpečný
pohyb chodců po „tranzitních“ komunikacích v obci – Mnichovické a Ondřejovské. Chodníky na Mnichovické již byly dobudovány, chodníky na Ondřejovské jsou aktuálně ve výstavbě.

Po zimní přestávce, vynucené především skutečně zimním charakterem zimních měsíců v naší obci – do sněhu se nebetonuje, ani dlažba neskládá, nastoupil zhotovitel
znovu na staveniště, a stavba opět pokročila a zřejmě se blíží ke zdárnému konci.

Za projekt a přípravu stavby, jež téměř každého nás a našich dětí pomůže trvale ochránit před střetem s jedním milionem vozidel (převážně motorových) ročně,
vděčíme především bývalému zastupitelstvu, a především bývalé starostce a místostarostce. Za realizaci stavby poděkujme zhotoviteli – společnosti TES s. r. o.
A za poskytnuté finance, bez nichž by tuto stavbu nebylo možné zrealizovat, pak poděkujme zejména Státnímu fondu dopravní infrastruktury – SFDI!

Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov

Během první poloviny letošního roku obec na základě hydrogeologického posudku firmy Ekohydrogeo s.r.o. realizovala dva průzkumné
hydrogeologické vrty s cílem získat nové vodní zdroje pro zásobování Struhařova kvalitní pitnou vodou. Oba jsou prakticky poblíž stávajícího
vodního zdroje v údolí Struhařovského potoka. Čerpací zkoušky prokázaly jejich dostatečnou vydatnost i kvalitu a mohou tak do budoucna
sloužit pro zásobování Struhařova. V době, kdy se sucho začíná stávat palčivým problémem, je pro Struhařov posílení vodních zdrojů
do budoucna dobrým benefitem.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat všem vlastníkům i nájemcům půdy, kteří umožnili přístup a realizaci nový vodních zdrojů, které budou
do budoucna sloužit nám všem.

Celkové výdaje projektu: 1 073 820,- Kč
Dotace SFŽP ČR: 859 056,-Kč
Obec Struhařov: 214 767,-Kč

Tento projekt je spolufinancováním Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
z Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblast  1. Voda, podoblast: Zdroje vody

www.sfzp.cz                   www.mzp.cz

.

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov

Na projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ byla poskytnuta finanční podpora z EU, díky které
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z obce Struhařov získala  cisternovou automobilovou stříkačku (CAS).
Cena pořizovaného automobilu je 7,6 mil. Kč a celková dotace bude poskytnuta ve výši 90 %.

Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Struhařov pro řešení mimořádných
událostí v exponovaném území s výskytem extrémního sucha. Realizací projektu byl cíl naplněn díky
pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové techniky – velkokapacitní požární cisterny
na dopravu vody – CAS.“

    

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice SDH Struhařov

 

 

 

 

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“ je zodolnění hasičské zbrojnice JSDH Struhařov vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha. Zodolnění stanice bude dosaženo rekonstrukcí a rozšířením hasičské zbrojnice JSDH Struhařov. Díky realizaci projektu, která povede k zodolnění zbrojnice, dojde ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky JSDH Struhařov.

Cíle projektu:
Jednotka požární ochrany JSDH Struhařov se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice.

Mezi cíle projektu patří:

–    zodolnění požární zbrojnice JSDH Struhařov vůči negativním dopadům extrémních projevů mimořádných událostí způsobených změnou klimatu (především působením extrémního sucha)
a okrajově i vůči rizikům havárií nebezpečných látek
–   zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů k mimořádné události (což souvisí s výše uvedenou odolností budovy zbrojnice)

–    schopnost efektivnějšího řešení mimořádných situací
–    schopnost řešit mimořádné události v co nejkratším čase, zmírňovat tak škody na životech, zdraví a majetku obyvatelstva
–    eliminace ekologických škod

 Výsledky projektu:
Realizace daného záměru bude zásadně přispívat k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V ORP Říčany se jedná především o déletrvající sucha. Riziko je nové především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.

S ohledem na prognózy a na projevy změn klimatu je třeba, aby regiony na své důležité lokální úrovni disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění a řešení následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Projekt „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 


Zhotovitelem je firma PAMAK s. r. o.

Smlouvu se zhotovitelem naleznete zde

Výstavba chodníků v ul. Mnichovická – 2. a 3. etapa

Veškeré podrobnosti k tomuto projektu, naleznete zde .

BRKO

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Odpady jsou letos žhavým tématem pro obce a nejen pro ně. Novela zákona o odpadech sleduje celoevropskou strategii k minimalizaci skládkování směsného komunálního odpadu, maximálního vytřídění a využití odpadu jako druhotné suroviny. Filozofie v principu dobrá, její aplikace do české reality není ale snadná.
Legislativa vytváří právní rámec, kde od r. 2015 ukládá obcím umožnit oddělený sběr  nejen plastu, skla, papíru, ale i biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a kovů a do r. 2024 úplně skončit se skládkováním. Každý odpad má být využit. Vytříděním BRO ze směsného komunálního odpadu (SKO), ubude až polovina odpadu určeného ke skládkování.

Sledujeme cílový stav, kdy bychom chtěli zachovat stávající výši poplatku za odpady, ale s rozšířenou službou – svozem bioodpadu. Tj. tak, aby si jej nemuseli občané extra hradit u svozových firem.

Předmětem projektu je především vybudování systému separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
Systém separace a svozu BRKO bude nabízet především separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu přímo u zdroje – občanů obce prostřednictvím bio-popelnic a jejich pravidelným vyvážením a prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů pro každou obec. Svoz bioodpadu z kontejnerů bude zajišťovat společně pořízený svozový vůz, svoz z biopopelnic bude zadán vysoutěžené svozové firmě. Struhařov zároveň pořizuje výkonný mobilní štěpkovač  na zpracování dřevní hmoty a traktorový návěs s bočním vyklápěčem na biopopelnice.
Účelem systému separace, svozu a kompostování BRKO je postupné vyloučení podstatné části biologicky rozložitelných produktů z komunálního odpadu a vytváření podmínek pro jejich zhodnocení a využití pro vlastní potřebu obce a jejích občanů

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa

Veškeré informace o realizaci projektu Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – III. etapa, naleznete zde .

Oznámení firmy SILMEX s.r.o. a OÚ Struhařov

V průběhu září 2015 budou v ul. K Průhonu a U Rybníčka probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace. Podrobnosti naleznete zde.


Bezpečně za sportem

  “Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov“

– komplexní dílo včetně všech dopravních opatření, povinné publicity a souvisejících nákladů v souladu se zadávacím projektem. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Specifikace díla: 

1) Chodníky
Od místní čekárny busu k areálu sportoviště TJ Sokol Struhařov a  u Hřiště před areálem Sokola –  ze zámkové dlažby 60mm, snížený po celé délce prostoru vjezdu na parkoviště, které bude ohraničovat. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky uloženými v betonovém loži.

2) Oprava parkovacích ploch
– Parkovací plocha mezi ulicí Ondřejovská a hrací plochou fotbalové hřiště. Mění se tvar parkoviště (příprava pro světelnou signalizaci u přechodu pro chodce).

3) Oprava komunikace  před areálem Sokola, Zpomalovač
Průjezdová komunikace mezi hrací plochou a kabinami. Před přechodem mezi kabinami a hrací plochou bude přes komunikaci umístěn zpomalovací příčný práh a osazeno adekvátní dopravní značení.

Pro křížení s dotovanou akcí Rekonstrukce a modernizace místních komunikací dotované z ROP Střední Čechy je tato část z projektu vyňata a nahrazena následujícím souvisejícím plněním:

Náhradním plněním bude:
1) Odvodnění zpevněných ploch parkoviště, chodníků a komunikace – doplnění dvou dešťových vpustí a 50,5m odvodňovacího potrubí.
2) Zpevněná plocha u sběrného dvora pro stání kontejnerů (20 m2) – zámková dlažba, složení vrstev stejné jako chodníky.
3) Zpevněná plocha vedle sportovních kabin o rozměrech52m2 – zámková dlažba – složení vrstev stejné jako chodníky, prostor pro sportovně společenské akce. Díky tomuto „společenskému prostoru dojde k posunu je  3 parkovacích míst – změna disposičního řešení.
4) Osvětlení – pro bezpečnost hráčů při fotbalových zápasech bude doplněn jeden repasovaný stožár s osvětlením do rohu hřiště – 111,5 m kabelu
5) Prodloužení chodníku podél fotbalového hřiště až na jeho konec – zámková dlažba – složení vrstev stejné jako chodníky. Celkem přibude 54 m2 chodníku.

Dále se změní disposiční řešení chodníků u hl. komunikace Ondřejovská a to tak, aby odpovídala požadavkům přípravy pro budoucí osazení semaforu (zúžení v prostoru přechodu pro chodce), čímž se zároveň i mírně zvětší plocha parkoviště.

loga


Kompostárna

Projekt kompostárny

Projekt kompostárny pro likvidaci bioodpadu nejen ze Struhařova, ale i z okolních obcí, v letošním roce rovněž dopracovaný a předložen s žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí při Státním fondu životního prostředí rovněž uspěl. Struhařovu na něj byla přiznána dotace ve výši bezmála 10 mil. Kč s tím, že podíl vlastních zdrojů z rozpočtu obce činí cca 1,5 mil Kč. Vzhledem k časové paralele obou projektů – MŠ a kompostárny  a k prioritě rozšíření MŠ ještě zastupitelstvo zváží  termín a realizovatelnost tohoto projektu s ohledem na vlastní investiční možnosti.

 

Projekt kompostárny je lokalizován za obcí Struhařov ve směru u komunikace na Ondřejov po pravé straně, kde obec pro tento projekt zajistila pozemek. V současnosti je na pozemku dočasně deponováno bahno ze Struhařovského rybníka, které bude panem Durkem odstraněno dle dohody a potřeby. Projekt zahrnuje příjezdovou komunikaci, zpevnění plochy asfaltem, její odvodnění (cca 4 000m2 plochy), zavlažování a rozvody el. energie, retenční nádrže na splachové vody, správní budovu a stání pro techniku, oplocení, zeleň a vlastní nezbytnou techniku – traktor s překopávačem a nakladačem,  míchací zařízení (včetně štěpkovače), separátor (síto), počítačové vybavení včetně spec. software pro technologický proces kompostárny.


Rozsvícené zahrady I.etapa

Ke dni 30.11.2013 ukončila společnost Raisa s.r.o. práce na díle Rozsvícené zahrady v ulici V Zahradách, v úseku od křižovatky s ulicí K Průhonu až po proluku u č.p. 263. Z celkových bezmála půlmilionových nákladů bude cca 350 tis. Kč hrazeno z prostředků evropského Programu rozvoje venkova Leader prostřednictvím MAS Říčansko a 150tis. Kč z rozpočtu Obce Struhařov. Částečně – po ulici Borová se jednalo o rekonstrukci, při které se zlikvidovaly staré vysloužilé betonové a dřevěné sloupy a vrchní vedení stáhlo pod zem, částečně pak osvětlení nové až k proluce u transformátoru. Nové žárově pozinkované stožáry se svítidly a novým zapínacím bodem s regulací osvětlení, nově položený kabel rozhlasu se třemi reproduktory, které prodlužují dosah slyšitelnosti obecního rozhlasu hlouběji do oblasti Zaječí ve směru na Klokočnou. Součástí projektu je rovněž mobiliář, tedy stůl se dvěma lavicemi a odpadkový koš, který je umístěný na pláži u rybníka a drobná parková úprava oddělující pláž od komunikace.
Využili jsme toho, že na místě byla technika k provádění zemních prací, takže vedle samotné rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení bylo vyčištěno a prohloubeno koryto k odvodu dešťové vody, byly pročištěny propustky pod silnicí mezi ulicemi Luční a Smrkovou byl vytvořen nový propustek, svádějící dešťovou vodu z příkopu na levé straně ulice V Zahradách (ve směru k obci) do zatrubněné dešťové kanalizace na straně pravé. Toto opatření velmi významně řeší dosud velmi nepříznivé odtokové poměry v tomto úseku ulice (značně hustá síť vodních pramenů v lese na severní straně za chatami, minimální terénní spád…).
Tím jsme dokončili I. etapu rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zahradách. II.etapa – úsek až na konec ulice V Zahradách ve směru na Klokočnou nás čeká v budoucnu v závislosti na dotačních možnostech.
logo

Krásné Vyhlídky

Projekt „Krásné vyhlídky“ Klubu seniorů Mnichovice ve spolupráci s obcemi Struhařov, Mnichovice, Klokočná  a Ladovým krajem byl podpořen v rámci výzvy 1/2012 MAS Říčansko.

Na jaře 2012 se v rámci jeho realizace obnoví úseky pěších cest v polích mezi jmenovanými obcemi, bude doplněna zeleň, informační tabule a posezení. Náklady projektu v celkové výši    599 000,- Kč (dotace 494 100,- Kč/ vlastní zdroje 104 900,-) předfinancují dotčené obce a Ladův kraj investuje 100 000,- z vlastních zdrojů. Do projektu se zapojila i Mnichovická škola T.G.Masaryka, která jej bude i dále využívat pro přírodovědné a vlastivědné aktivity.

Jedná se o typicky komunitní projekt, do kterého se zapojují různorodé skupiny občanů a institucí. Stezka „Krásné vyhlídky“ tak propojuje nejen tři obce, ale i spoustu tvořivých lidí, kterým patří dík za jejich aktivitu a práci.
panoramakv


Revitalizace návsi – II. etapa

Slavnostní otevření Struhařovské návsi

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na slavnostní otevření Struhařovské návsi ve čtvrtek 27.6. 2013 od 16. hod. Bližší info zde.
logo

Projekt Revitalizace návsi – II. etapa bude realizován !

Projekt II. etapy revitalizace návsi ve Struhařově uspěl v rámci dotační výzvy 1/2012 MAS Říčansko (Leader – Program rozvoje venkova).
Celkovým nákladem 659 999,- Kč: dotace 494 999,- Kč/ 165 500,-Kč obec, bude vystavěn chodník ve vnitřním oblouku komunikace Mnichovická až k autobusové zastávce a provedena oprava zbývající části zídky požární nádrže a zábradlí a doplněn herní prvek pro seniory.
S realizací projektu se počítá na jaře 2013.

logo


Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově

Podrobnosti k dotovanému projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově“ naleznete zde, veškeré aktuální informace naleznete průběžně měněnné zde a předpokládaný harmonogram prací naleznete zde.


Revitalizace návsi

Revitalizace v I. etapě dokončena

Projekt byl realizován na jaře 2012 Firmou Z plus Z s.r.o. ve své stavební části a Janem Procházkou v části sanace a výsadby zeleně. Obě místní firmy se osvědčily a odevzdaly ve svém výsledku kvalitní dílo při dodržení smluvní ceny.
Takto vypadala náves před jejich zásahem a takto vypadá nyní…


Revitalizace návsi – I. etapa

Struhařovský projekt Revitalizace návsi – I. etapa uspěl v rámci dotační výzvy 2/2011 MAS Říčansko (Leader – Program rozvoje venkova), když se umístil na 2. dotovaném místě. Celkovým nákladem 932 025,- Kč (dotace 699 019,- Kč/ 233 006,-Kč obec) bude opravena centrální komunikace návsi a to v provedení zámkové dlažby, sanace stávajících stromů a výsadba zeleně podél Mnichovické, staré zničené lavičky nahrazeny posezením se stolem, opravena část zídky Návesního rybníka, přidána jedna lampa veřejného osvětlení (pro kluziště), dětské pískoviště a odpadkový koš.
S realizací projektu se počítá ještě letos na podzim na jaře 2012 a tak nám historické srdce obce dostane o mnoho důstojnější ráz a vytvoří se zde příjemné místo pro relaxaci.

logo


Slavnostní otevření dětského hřiště

Byl úspěšně dokončen projekt „Zábavné hřiště pro malé sviště“, který vyvrcholil 4.10.2011 slavnostním otevřením. Za relizaci projektu vděčíme financování EU z Programu rozvoje venkova – Leader a podpoře MAS Říčansko o.p.s.


Zábavné hřiště pro malé sviště

V návaznosti na připravovaný projekt rozšíření MŠ Struhařov byla podána žádost o dotaci na rozšíření a inovaci dětského hřiště u MŠ. Žádost byla úspěšná a tak si děti mohou od září 2011 hrát na zbrusu novém dětském hřišti.

Hlavní práce proběhly v průběhu července a srpna 2011, tedy v období, kdy MŠ nefungovala. Došlo k jeho posunu směrem od ulice Mnichovické, protože na jeho stávajícím místě je plánovaná přístavba MŠ.  Dětské hřiště tak jenom získalo – nyní je odstíněno od stále narůstající dopravy na Mnichovické a přitom na jižní prosluněné straně pozemku. Atraktivní sestava herních prvků obohatila pohybové aktivity a herní možnosti dětí. Mezi takové prvky patří i Interaktivní hřiště, které umožňuje pestrou paletu her a to nejen pohybových.

Hřiště je koncipováno jako místo pro učení, poznávání, sport i odpočinek. Ať již dotace na vlastní rozšíření školky dopadne či nikoliv, hřiště už zůstane dětem pro radost.

Celkové náklady projektu činí  817 046,- Kč, z toho náklady obce 10% + DPH

logo

Děkujeme všem, kteří projektu pomohli na svět, dětí je čím dál víc a má smysl pro ně udělat to nejlepší, co umíme!!!

     


Vodovod

Vodovod Obce Struhařov

V roce 2006 byla úspěšne dokončena vodovodní síť ve Struhařově o celkové délce cca 8km (celkové náklady 29 mil. Kč) s napojením na dva vlastní zdroje, s vlastní úpravnou vody , automatickou tlakovou stanicí a zemním vodojemem (celkové náklady 5 mil. Kč).

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN:
Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) – 75%
Státním fondem životního prostředí (SFŽP) – 10%
Obcí Struhařov – 15%

          

Provozovatelem vodovodu je Obec Struhařov.
I přes zajištění vlastních vodních zdrojů bude obec i nadále spolupracovat s Dobrovolným svazkem obcí Region jih na budování regionáního přivaděče ze Želivky, který přinese jednoznačnou garanci kvality a množství pitné vody pro celý region.


Dopravní značení – rekonstrukce

Dopravní značení

V obci se podařilo odstranit ošklivé rezavějící dopravní značky a nahradit je novými, které splňují stávající normy. V některých případech došlo k zásadním změnám, na které tímto chceme upozornit: –  na výjezdu z Mnichovické i Jevanské na Ondřejovskou byly značky „Dej přednost v jízdě“ nahrazeny „Stop“ –  frekventovaná ulice V Zahradách se stala hlavní oproti ulici K Průhonu, na jejich křižovatce přestala tedy platit přednost zprava –  celá ulice Mnichovická byla vybavena zákazem stání a sníženou rychlostí na 40km/h, což by mělo zvýšit bezpečnost chodců i projíždějících vozidel v zatáčkách této hlavní ulice. Respektujte toto omezení, pro jejich dodržování budou prováděny policejní kontroly. Investičně nákladná akce byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 50%  nákladů a počítáme i s přispěním Správy a údržby silnic Kutná Hora (dále jen SÚS)  za značení  na hlavních komunikacích v její správě. Navíc SÚS na žádost obce vyznačila dva nové přechody na Mnichovické – u školky a u rybníka, osazení svodidel v zatáčkách pod obcí, opravila komunikaci III. třídy mezi Habrem a Jevany. V jednání je zajištění bezpečnosti křižovatky Ondřejovská, Mnichovická, kde dochází k přímému ohrožení především školáků řidiči nerespektujícími omezení rychlosti a to ochranným ostrůvkem mezi pruhy kolem přechodu a semaforem – signalizace měření rychlosti je již v provozu. Věříme, že dokončený projekt dopravního značení přispěje nejen ke zlepšení vzhledu obce, ale zejména k bezpečnosti pro všechny účastníky provozu.


Obnova Hasičské zbrojnice

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Obnova hasičské zbrojnice, zejména společenského sálu Struhařov

Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově v roce 2010 uspěl s žádostí o dotaci na výměnu oken, dveří a vodoinstalace v hasičárně.  Havarijní stav oken již přinášel rizika  a tak dotace přišla právě včas. V rámci 9. Výzvy MAS  Říčansko byl projekt mezi úspěšnými a tak po výběru dodavatelských firem se v posledním čtvrtletí letošního roku projekt realizoval. Kompletní výměna polorozpadlých dřevěných oken a dveří za nové plastové s tepelněizolačními dvojskly přinesla do objektu výrazně lepší tepelnou pohodu. Věčně protékající záchody byly nahrazeny novými, stejně jako polozarostlé trubky, sanita a boiler. Na závěr  je i čerstvě vymalováno, dobrovolníci z řad hasičů řádně uklidili a tak hned 3.prosince sál zaplavila drobotina na své Mikulášské schůzce s čertem , Mikulášem  a andělem. Pro aktivity hasičů, pro společenské akce a kroužky … prostě pro lidi se tak Požární dům vylepšil výrazně. Za realizaci projektu vděčíme financování EU z Programu rozvoje venkova – Leader a podpoře MAS Říčansko o.p.s. Obec Struhařov, která je partnerem SDH, projekt předfinancovala a uhradila 10% podíl z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu činily 366 600,-Kč. Na přípravě, realizaci i vyhodnocení projektu zejména spolupracovali starosta SDH Zdeněk Martínek spolu se starostkou obce Dagmar Fedákovou.. Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.
logo


Odbahnění Hliněného rybníku

Na vodohospodářské projekty ve Struhařově plynule navázal projekt „Odbahnění Hliněného rybníka, rekonstrukce objektů“.  Projekt byl v září 2009 zahájen výlovem a vypuštěním rybníka ve spolupráci s místními rybáři a do konce roku byla provedena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, stavidla, vyhloubena tůň pod hrází, osazen mostek na přítoku a zahájen odvoz rybničního bahna na pozemek, který bude v budoucnosti použit pro kompostárnu. Podařilo se dodržet i šibeniční termín a zahájit napouštění rybníka do konce února 2010. V červnu proběhlo slavnostní otevření Hliněného rybníka veselými soutěžemi na i ve vodě. Místní rybáři, kteří pomáhali s mnohými vylepšeními projektu, se nadále o rybník s láskou starají. Rozjuchané koupající se děti jen potvrzují, jakou radost Struhařov z rybníka má.

Financování Odbahnění Hliněného rybníka
2,1 mil Kč dotace EU + SR (90%)
233 tis. Kč obec (10%)

operační program život. prostředí

Obec Struhařov tímto děkuje za poskytnuté prostředky Evropskému fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí.


Kanalizace a ČOV

Tlaková kanalizace

Obec Struhařov položila první kanalizační řad k vodovodu v ulici Mnichovická v roce 2006 – a to s vlastním, doposud spláceným, 6mil. nákladem. V roce 2008 byla postavena I. etapa tlakové kanalizace o celkové délce cca 5,4 km a 128 čerpacích jímkách. V roce 2009 pak následovala stavba II. etapy s délkou cca 6 km a 160 čerpacích jímkách. Nad rámec projektu bylo ještě realizováno 38 jímek na základě soukromých objednávek – čímž je zajištěno odkanalizování celé obce. Projekt kanalizace realizovala díky laskavé podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci podopatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic Programu rozvoje venkova ČR, který poskytl 90% z celkových nákladů. Hlavní dodavatel – KNOSS s.r.o.

Financování kanalizace
6 000 000Kč obec Mnichovická
35 996 158 Kč  dotace EU + SR
3 996 158 Kč obec
Celkem 45 995 732 Kč

SZIF       ev. fond rozvoje venkova

Obec Struhařov tímto děkuje za prostředky Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova.


Čistírna odpadních vodObec Struhařov v roce 2008 postavila kompletní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 1200 EO s laskavým přispěním Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 5 mil Kč a vlastní investicí 3 mil Kč.  V roce 2009 úspěšně proběhl zkušební provoz  ČOV, do trvalého provozu byla ČOV uvedena kolaudací počátkem letošního roku.

Středočeský kraj

Obec Struhařov tímto děkuje za poskytnuté prostředky Středočeskému

Dětské hřiště

Rozšíření dětského hřiště – projekt „Kdo si hraje nezlobí“
(02.06.2010)

Projekt rozšíření dětského hřiště byl vybrán k realizaci v rámci dotací MAS Říčansko. Investorem projektu bylo Občanské sdružení  Struhadlo ve spolupráci s Obcí Struhařov. Celkové náklady projektu činily  631 262,- Kč a mohli jsme jej realizovat jen díky laskavé podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, kdy v rámci  opatření „Realizace místní rozvojové strategie“ bylo hrazeno 90% z dotace Operačního Programu rozvoje venkova ČR. Obec Struhařov celý projekt předfinancovávala a podílela se 10% na jeho platbě. Struhadlo, jako občanské sdružení, je dobrovolným správcem tohoto areálu. Vítěz výběrového řízení, firma SATERNUS z Českého Těšína, nainstalovala 7 nových herních prvků: lanová prolézačka, sloupový kolotoč, stůl na ping pong,pavouk, kreslicí tabule, houpačka, Kolotoč Huragan.  Díky patří samozřejmě všem, kteří více či méně pomohli tomuto projektu na svět! Malým i velkým návštěvníkům pak přejeme, aby se jim v tomto areálu líbilo a aby jim hřiště vydrželo dlouho nepoškozené!
logo


Sběrný dvůr a sběrná místa

Sběrný dvůr a sběrná místa ve Struhařově

Projekt pro vylepšení odpadového hospodářství ve Struhařově „Sběrný dvůr a sběrná místa“ je dokončen.
Místo bahnitého plácku u fotbalového hřiště vzniklo kultivované zázemí se zpevněnou plochou a novými kontejnery, kde krom původních komodit odpadů – plastů, papíru, skla, kovů, velkoobjemového, bioodpadu, elektroodpadu (vysloužilé elektrické spotřebiče, baterie, žárovky atp.), textilu a směsného odpadu můžete nově odkládat i odpady nebezpečné (barvy, oleje, rozpouštědla a nádoby od nich atp.), kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy atp.), tuky (v PET lahvích použitý olej, co slijete z pánve), v malém množství do 0,5 m3 i stavební odpad (suť).

8 sběrných míst ve Struhařově, pak nabízí možnost likvidace tříděného odpadu v příznivé dochozí vzdálenosti pro každého. Na obecním úřadě si pak pro domácí třídění můžete vyzvednout barevné pytle, do kterých doma lze tříděný odpad odděleně shromažďovat, než jej odnesete do kontejnerů.

Pevně věříme, že snaha obce o komfortní služby pro třídění a likvidaci odpadů dokážete plně využít a budeme společně životní prostředí v naší zemi podporovat maximálním tříděním a recyklací odpadů i tím, že kolem obce již zachováme čisto.

Projekt Sběrného dvora je dotován v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 85% investičních nákladů, obec jej spolufinancuje ve výši necelého 1 mil. Kč Stavbu realizovala firma Strabag, která vysoutěžila dílo s cenou 4,8 mil. Kč.

Rozšíření MŠ – STONOŽKA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZŠÍŘENÉ MŠ

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření rozšířené Mateřské školy Struhařov, která s novým kabátem navléká i nové jméno „Stonožka“ V úterý dne 2.dubna 2013 od 9,00. Pro všechny, kdo ve všední den přijít nemohou, ale novou školku chtějí vidět pořádáme  dále den otevřených dveří v sobotu 6.dubna od 10:00hod. Pozvánka.

Rozšíření MŠ Struhařov

Ve čtvrtek 9. srpna 2012 proběhlo SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY poklepáním na základní kámen za účasti významných osobností a médií.

  1. července 2012 byla na základě výběrového řízení podepsána Smlouva o dílo s firmou Branická stavební s.r.o.
    V letošním a příštím roce obec Struhařov realizuje projekt „Rozšíření MŠ Struhařov“ díky dotaci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Otevření rozšířené MŠ se předpokládá na jaro 2013.

logo

Začínáme stavět

  1. srpna 2012 proběhlo slavnostní zahájení stavby Rozšíření MŠ Struhařov. Poklepem na základní kámen jsme se všichni společně zavázali, že stavbu dokončíme kvalitně, včas a se ctí, aby Struhařovské děti měly své zázemí a radost.

Jak tedy bude stavba probíhat? Po zbourání stávajícího průčelí a výkopových pracích budou položeny základy nové budovy, která naváže kolmo na stávající. Vzhledem k potřebě zachování provozu MŠ a OÚ během stavby, do stávajícího objektu bude zatím zasahováno minimálně a vlastní vnitřní provázání bude ponecháno na dobu vánočních prázdnin. V září dojde také na položení zemního kolektoru tepelného čerpadla v prostoru za obchodem a Požárním domem, čímž dojde k dočasnému omezení provozu cvičiště hasičů, kterým tímto děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace se stavbou spojené. Doba výstavby se nám průtahy výběrového řízení silně zkrátila, nicméně termín dokončení stavby je nadále plánován na konec února 2013 s tím, že s otevřením nově rozšířené školky se počítá na 1.dubna 2013. Úspěšnost dodržení harmonogramu bude jistě závislá na klimatických podmínkách letošní zimy, tak uvidíme, jak se vše termínově podaří.

Věříme, že se podaří dobrá spolupráce, nad provedením díla bdíme nejen my, jako investor, ale i technický dozor investora, kterým je fy. Vejvoda s.r.o. v osobě Petra Špačka a autorský dozor projektanta Ing. Jiří Šír. Své kvality a účinnou pomoc prokazovali již ve fázi výběrového řízení.
logologologo

  1. července 2012 byla na základě výběrového řízení podepsána Smlouva o dílo s firmou Branická stavební s.r.o.

Výzva k podání nabídky ve ve veřejné zakázce: „Rozšíření MŠ Struhařov“

V souladu se zněním § 38 odst. 5 zákona a s pravidly pro výběr dodavatelů v rámci ROP, Vás tímto jako zadavatel Obec Struhařov, IČ: 00240800, zastoupený Mgr. Dagmar Zajíčkovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rozšíření MŠ Struhařov“ za podmínek viz příloha. Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod. (v poslední den do 10:00 hod) v kanceláři společnosti CGB-Consult, s.r.o., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 – Karlín. Nebo zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena nejpozději do 2. 4. 2012 do 10:00 hodin.

Naše školka maličká SKUTEČNĚ nafoukne se celičká!!

Tak a je to tady!!! Třičtvrtě roku od podání velmi obsažné žádosti o dotaci do ROP Středočeského kraje, se dozvídáme o úspěchu, ve který jsme se všichni již báli doufat. 22. prosince 2011, den po zasedání Výboru regionální rady ROP Střední Čechy nervózně tisknu svůj mobil a bojím se na ROP zavolat. Nádech, volám, ať je pravda jakákoliv. Po chvíli napjatého ticha, skáču do výšky a křičím radostí: „MÁME TO!!!“  (Děti se na mě dívají se shovívavým úsměvem, už si zvykly.)   Náš projekt byl jedním ze 4 šťastných, kterým bude dotace na mateřskou školu přidělena!!! Nemohu tomu uvěřit, v té ohromné konkurenci projektů. Ptám se znovu a znovu „Je to pravda? Je to jisté?“ JE TO PRAVDA!! Bezmála 19,7 mil Kč poputuje z evropských fondů do Struhařova udělat radost dětem, maminkám a tatínkům.  Okamžitě obvolávám s tou zprávou zastupitele a ředitelku MŠ, je to nádherný vánoční dárek!!! Pro Obec to představuje sice ohromnou hromadu práce v příštím roce a také nemalou spoluinvestici ve výši cca 5 mil Kč, ale teď je pár dní na čistou radost.

Dovoluji si jen schematicky zopakovat, co vše projekt obnáší: V rámci přístavby k stávající budově vzniknou nové dvě prostorné třídy, ložnice pro děti, zbrusu nová kuchyně, zázemí pro personál a sociální zázemí, interaktivní a výtvarná dílnička. Kapacita Mateřské školy se tak více než zdvojnásobí  – ze stávajících 25 dětí na 56 a tak Struhařovské maminky se už nebudou muset strachovat, jestli mají kam své ratolesti umístit a možná potěšíme i pár přespolních. Celý objekt bude budován v nízkoenergetickém standardu s vytápěním na principu zemního kolektoru a tepelného čerpadla se solárním ohřevem vody a rekuperací vzduchu. Vzhledem k tomu, že projekt má být realizován do března 2013, kdy by se měl slavnostně zahájit provoz, není nač čekat, okamžitě musíme začít s přípravou jeho realizace. Stavební povolení naštěstí již máme a tak bude prvním krokem výběrové řízení a to ještě v zimě, aby se dalo se stavbou začít co nejdříve. Projekt je koncipován tak, aby minimalizoval omezení stávajícího provozu školky, ale samozřejmě se jej zákonitě dotkne. Prosíme tedy rodiče a děti, aby nové stavbě napomohli svou trpělivostí a pochopením. O podrobnostech se budeme snažit co nejlépe informovat. Koneckonců dětské hřiště MŠ jako letní hernu už máme, tak budou mít děti kde být, ne?

Projekt rozšíření MŠ Struhařov aneb „Naše školka maličká, nafoukne se celičká“

S ohledem na silný přetlak poptávky na umístění dětí do struhařovské MŠ  i trvale vzrůstající počet nových občánků při jejich vítání si vyžádaly rozjezd projektu rozšíření MŠ. V prosinci roku 2010 tak pod rukama pracovní komise zastupitelů, zaměstnanců MŠ, dobrovolníků a projektantů začal vznikat stavební projekt, interiérový projekt i projekt kuchyně.

logo

Stávající disposice MŠ v prvním patře nad Obecním úřadem neumožňovala přístavbu pouhé jedné třídy. Bylo nutno navrhnout řešení komplexnější a tak nakonec  projekt obsahuje přístavbu křídla budovy se dvěma třídami, kuchyní, ložnicí a tělocvičnou vybavenou pohybově inspirativními prvky, jako je horolezecká stěna, či  bazén s míčky a hrad. Stávající (příliš malá) herna bude využita především pro výtvarné aktivity dětí a počítá se zde i s „interaktivní dílničkou“, kdy pro výuku dětí poslouží interaktivní tabule. V původní části MŠ  vznikne rovněž i v současnosti velmi chybějící zázemí – sklad a kancelář/šatna pro personál. Celá přístavba je plánována v nízkoenergetickém standardu se zdrojem vytápění v podobě tepelného čerpadla se zemním  kolektorem, rekuperací vzduchu a solárním ohřevem teplé vody.  Ze stávající kapacity max. 25 dětí má být vytvořen prostor pro 56 dětí, což činí 2 třídy. Celkový rozpočet stavby se včetně technologií, kuchyně a interiérového vybavení vyšplhal přes 20 mil Kč, což je nemyslitelné financovat bez dotace. Žádost o dotaci do 59 výzvy Regionálního operačního programu Středočeského kraje jsme podali v polovině roku 2011 – na celý Středočeský kraj je však vymezeno na školky pouze 65 mil Kč a konkurence projektů bude zřejmě veliká. Nicméně nevzdali jsme to před bojem a snažili se vyladit v žádosti, co se dá. Veliký dík za operativní spolupráci patří zejména Martině Toťové a Lence Šourkové, které mnohdy po nocích připravovaly podklady pro zpracovatele žádosti o dotaci. Děkujeme i všem ostatním, kteří jsou ochotni projektu pomáhat a to mnohdy bez ohledu na svůj osobní volný čas.

Rovněž zvažujeme přípravu samostatné žádosti o dotaci na technologii vytápění tepelným čerpadlem a rekuperací z Operačního programu Životní prostředí, kde však ještě není jisté, zda a kdy bude vyhlášena odpovídající výzva.

Pokud by se podařilo prostředky získat, kapacita školky se více než zdvojnásobí, zkvalitní se prostory pro výuku, pohyb, výtvarné činnosti i odpočinek dětí. Projekt je připraven tak, aby (v případě přiznání dotace) mohl být realizován v průběhu roku 2012/2013.