Historie obce

Předpokládá se, že název obce vznikl od činnosti zvané strúhání šindelů, kterou se tehdy většinazdejších obyvatel zabývala. Dřevo provýrobu šindelů se vyskytovalo v dostatečném množství v okolních hlubokých lesích, táhnoucích se až k Černému Kostelci.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397, kdy zeman Mikuláš Bejček nechal do zemskýchdesek zapsat koupi vsi Struhařov. V místech, kde se dosud říká „Na hradě“ byla jeho zemanská tvrz. Podle některých materiálů zde již před ním sídlil pan Bohuněk ze Struhařova a pan Petr ze Struhařova. Ovšem právě až zeman Mikuláš Bejček, nazývaný při zápisu svého majetku jako rek udatný a hrdina válečný, svým zaznamenáním majetku do oficiálních dokumentů, uvedl Struhařov do všeobecného povědomí.

V roce 1406 se jako majitelka tvrze Struhařov připomíná paní Ofka řečená Kravka ze Struhařova. Od ní v roce 1417 zakoupil tvrz za 134 kop grošů pan Bolech ze Struhařova. Po roce 1466 jméno pánů ze Struhařova mizí a tvrz s vesnicí kupuje pan Hroch z Cimburka a roku 1495 paní Ludmila, manželka Prokopa z Dolan.

Od roku 1500 patřil Struhařov (poplužní dvůr a ves) spolu s dalšími 43 osadami k panství Komorní Hrádek a bylo tomu tak až do vzniku samosprávného zřízení v roce 1850. Tvrz ve Struhařově se uvádí jako pustá již roku 1525. V Rejstrech urburních z roku 1601 je zmiňován již zpustlý zámek Myšlín, zpustlá tvrz Struhařov a zpustlá ves Struhařovská.

Ze soupisu majitelů nemovitostí ve Struhařově z let 1785-1787 vyplývá, že v těchto letech zde bylo 27 majitelů nemovitostí, z toho 4 v Habru. Připojen je i přesný soupis pozemků, které v této době do katastru obce patřily. Většina příjmení zde uvedených se ve Struhařově vyskytuje dodnes. Rok 1850 přinesl zřízení obecních samospráv, tedy obecních úřadů. Vznikly také politické okresy řízené okresními hejtmanstvími. Struhařov byl v letech 1850-1869 součástí okresu Kostelec nad Černými lesy a poté až do roku 1950 okresu Český Brod.

Roku 1868 zde byla povolena jednotřídní škola filiální. Za školní budovou byl vyhlédnut hostinec, který byl původní kovárnou. Prvním učitelem byl pan Jaroslav Patera z Prahy, který za vyučování od obce obdržel coby plat 3 korce obecního pole k dispozici. V roce 1911 navštěvovalo zdejší školu 114 dětí. To bylo při velikosti školy neúnosné, a tak obec rozhodla, že postaví novou školní budovu. 27. října 1912 byla nová škola slavnostně otevřena za účasti c. k. okresního hejtmana pana Emila Chotaše. Škola v obci byla v provozu až do června roku 1979, poté byla v rámci centralizace zrušena a žáci byli nuceni dojíždět do okolních obcí (převážně do Ondřejova).

Ve dvacátých letech 20. století přichází rozkvět obce a Struhařov se pro svoji polohu stává významným rekreačním střediskem okolí Prahy – probíhá zde velká výstavba rodinných vilek, vznikají i první chaty. V obci také panoval poměrně čilý společenský ruch.

Roku 1895 vznikl Sbor dobrovolných hasičů, od roku 1912 až do současnosti zde pracuje Obec baráčník§. V roce 1933 byl oficiálně založen první fotbalový klub SK Struhařov, vznikly i další, dnes již neexistující společenské organizace jako byly Odbočka hospodářského sdružení českých křesťanských zemědělců a domkářů pro státčeskoslovenský (zal.1909), Místní domovina domkářů a malorolníků (1925), Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny (1937) nebo Dramatický spolek Eduard Vojan (1946).

Podle sčítání lidu zde v roce 1850 trvale bydlelo 318 obyvatel, trvale obydlených domů bylo 56. V roce1900 to bylo již 485 obyvatel a 72 domů. V současné době má Struhařov obyvatel již 630 a trvale obydlených domů je 250 …

Dalo by se jistě pokračovat, historie naší obce je dlouhá a zajímavá. Její velká část ještě čeká na zpracování v archivech, část již přežívá jen ve vzpomínkách památníků. A musíme se smířit s tím, že mnoho z toho, co bychom o minulosti naší obce rádi věděli, již nikdy nezjistíme.

M. a P. Kadlecovi