Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Opatření Obce Struhařov k nakládání s povrchovými a podzemními vodami a o odstraňování odpadních vod

zpět


Zastupitelstvo obce Struhařov se usneslo dne 14.1. vydat toto opatření:Článek 1

Účel a předmět vyhlášky(1) Účelem tohoto opatření je chránit životní prostředí, zejména povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha.(2) Opatření upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, především způsoby odstraňování odpadních vod a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání vod a ochrany před účinky povodní a sucha.Článek 2

Vymezení pojmů(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském

povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky,

přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.(2) Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.(3) Vodním zdrojem je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení potřeb člověka.

(4) Odpadní voda je veškerá voda , která použitím fyzickou či právnickou osobou při práci či v domácnosti změnila svou jakost a následně vypouštěná mimo objekt, kde došlo k znečištění.

Jedná se o:

a) odpadní voda komunálního charakteru z koupelen, prádelen, WC, kuchyní, vzniklá při úklidu apod.

b) odpadní voda komunálního charakteru vznikající při podnikatelské činnosti

c) odpadní voda komunálního charakteru vznikající při průmyslové činnosti(5) Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je mj. jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich, jejich využívání k chovu ryb nebo vodní drůbeže, a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.Článek 3

Nakládání s vodami(1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle zákona 254/2001 o vodách.(2) Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost

nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat

odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov

ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných.


Článek 4

Odběr vod

(1) Odběr podzemních a povrchových vod je možný pouze v souladu se zákonem č. 254/2001, o vodách.(2) Každý může na vlastní nebezpečí odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, není-li tento odběr omezen v souladu s čl. 7 bod 4.(3) Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování

obyvatelstva pitnou vodou.(4) V období dlouhodobého sucha může obec dočasně vydat zákaz odběru povrchových a podzemních vod za účelem zalévání, kropení a plnění bazénů.(5) Při stavbách, vrtech, kopání studní atp. postupovat tak, aby nedošlo k omezení vodnosti okolních vodních zdrojů

Článek 5

Vypouštění odpadních vod(1) Veškeré odpadní vody (pokud není vodohospodářským orgánem rozhodnuto jinak) z objektu se shromažďují v nepropustné bezodtokové jímce – žumpě, nebo odtékají do domovní ČOV.(1) V případě realizace splaškové kanalizace může obec rozhodnutím uložit povinnost připojit se ke kanalizaci dle §3 odst. 8 zákona č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

(2) Občané, kteří se připojí na vodovod, jsou povinni připojit se i na kanalizaci, pokud nemají plně funkční domovní ČOV.(4) Zakazuje se:

a) vypouštět odpadní vody přímo do recipientu, do povrchových, podzemních vod nebo do dešťové kanalizace

b) porušovat vnitřní izolace nepropustných jímek

c) čerpání domovních jímek na vlastní pozemek nebo rozvoz odp. vod na pole

d) zaústění přepadů z žump do dešťové kanalizace

Článek 6

Odstranění odpadních vod

(1) Odpadní vody je možno odstraňovat pravidelným odvozem oprávněnou osobou na základě objednávky majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti je povinen včas a s dostatečným předstihem tuto službu objednat, aby nedošlo k přeplnění jímky a nechat si následně vystavit doklad o vyvezeném množství a zaplacení.

Oprávněná osoba je povinna při odvozu zajistit čistotu okolí eventuelně provést úklid při porušení této povinnosti.

Oprávněná osoba je povinna odstraňovat odpadní vody pouze na ČOV.(2) Odpadní vody je možno odstraňovat na domovní ČOV pouze při dodržení provozních podmínek ČOV a dodržení povoleného vypouštěného množství znečištění vodohospodářským orgánem.(3) Odstraňování odpadních vod na obecní ČOV bude postupně umožněna všem občanům připojením na splaškovou kanalizaci. Příspěvek na vybudování kanalizace a vodovodu je stanovený obcí. Výše příspěvku je uvedena v příloze této vyhlášky.

Článek 7

Snižování nepříznivých účinků povodní a sucha

(1) Cílem opatření pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha je předcházení a zamezení škod na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí.(2) Pokud se občan rozhodne vybudovat na svém pozemku dešťovou kanalizaci, provede toto na vlastní náklady tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvedení srážkových vod do recipientu.(3) Občané jsou povinni žádat obecní úřad Struhařov o povolení napojení soukromé části dešťové kanalizace na část veřejnou. Dále jsou povinni obecní část dešťové kanalizace neničit průjezdem vozidel s nadměrnými náklady v souladu s dopravním značením.(4) Občané jsou povinni respektovat zákaz odběru povrchových vod a zákaz odběru podzemních vod za účelem zalévání, kropení a napouštění bazénů, vydaný obcí při dlouhotrvajícím suchu.(5) Po přechodnou dobu, než bude dobudován kanalizační systém obec nevysloví souhlas s výstavbou dalších domovních ČOV.Článek 8

Kontrolní činnost obce

(1) Při plnění povinnosti zabezpečit řádnou likvidaci odpadních vod ve smyslu zákona o obcích a zákona o státní správě ve vodním hospodářství ve smyslu pozdějších předpisů a zákona o vodách bude obec požadovat:

a) Doklad o likvidaci veškerých odpadních vod vzniklých v domácnostech, provozech a výrobnách v případech kdy je objekt vybaven žumpou.

b) V případě domovních čistíren odpadních vod doklad o kvalitě vypouštěných odpadních vod.

c) Informaci o spotřebě vody v provozovnách a výrobnách. V bytových jednotkách informaci o počtu spolubydlících pro výpočet spotřeby vody(2) V případě opodstatněného podezření na nedovolené nakládání s odpadními vodami bude ve spolupráci s obcí svoláno prostřednictvím Stavebního úřadu místní šetření. Při místním šetření bude provedeno postupné otvírání výtokových otvorů a kontrola, zda jsou veškerá výtoková místa napojena odpovídajícím způsobem do jímky. Následně bude prověřena těsnost a bezodtokovost jímky.Článek 9

Sankce a náhrady škod

(1) Za porušení povinností na úseku likvidace odpadních vod může příslušný orgán uložit tyto sankce:

a) Pro podnikatelské subjekty platí sankce podle §118 odst.1 zákona 254/2001 Sb. o vodách ve výši 10 000- 10 000 000Kč podle stupně nebezpečnosti, kterou určuje příslušný správní orgán.

b) Pro fyzické osoby, které neprovozují podnikatelskou činnost dle §34 odst.1b), 2, zákona č. 200/1990Sb. o přestupcích může být uložena pokuta ve výši do 50 000Kč.

(2) Vlastník, u jehož nemovitosti budou zjištěny při místním šetření dle odst.2, článku 8 zásadní nedostatky jako přímé vypouštění odpadních vod do recipientu či dešťové kanalizace, přepad žumpy do dešťové kanalizace, netěsnost jímky, apod. je kromě možného postihu pokutou, povinen odstranit tyto nedostatky na vlastní náklady v termínu stanoveném správními orgány a uhradit náklady na místní šetření spojené s prověřením těsnosti jímky atp.

(3) Osoba, která způsobí při provozní činnosti nebo stavbě ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.Článek 10

Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Po vybudování obecní splaškové kanalizace budou zpřísněny kontroly a místní šetření na nepřipojených objektech.

………………………………… ……………………………….

František Sklář Mgr. Dagmar Fedáková

místostarosta Obce Struhařov starostka Obce StruhařovSchváleno dne: 14.1.2004

Vyvěšeno dne: 15.1.2004

Sejmuto dne: 31.1.2004
zpět

Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007