Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Obecně závazná vyhláška č. 1/99 o veřejném pořádku a životním prostředí obce Struhařov

zpět


Obecní zastupitelstvo obce Struhařov se usneslo podle § 36, odst.1, písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 17.3.1999 vydat podle § 16, odst.1 tohoto zákona a v souladu se zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí tuto obecně závaznou vyhlášku.


Odd. I.

Základní ustanovení

Čl.1. Rozsah platnosti:

Tato vyhláška platí v plném rozsahu na území obce Struhařov.

Čl.2.

1. občan má právo na příznivé životní prostředí. Čistotu a vzhled veřejných prostranství ( dále jen VP ) a ochranu životního prostředí zajišťuje obec Struhařov ( dále jen obec ).

2. v zájmu péče o životní prostředí je touto vyhláškou upraven způsob a postup při zajišťování veřejného pořádku, čistoty a vzhledu VP na celém území obce.

3. veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky se rozumí : - prostory mezi oplocením pozemků a komunikacemi ( místními a státními ) - veřejně přístupné prostory na pozemcích ve vlastnictví obce, fyzických i právnických osob, nalézající se na celém katastrálním území obce.
4. fyzické a právnické osoby odpovídají za znečištění a poškození VP a životního prostředí, ke kterému došlo jejich jednáním, opomenutím nebo v souvislosti s jejich činností a jsou povinny neprodleně vzniklou závadu odstranit nebo zajistit jejich odstranění v nejkratší možné době.


Odd. II.

Znečišťování a poškozování veřejného prostranství

Čl.1.
V zájmu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti všech občanů, udržování a zlepšení pořádku a vzhledu obce je na VP z a k á z á n o:


1. odhazovat smetí, popel, papíry, obaly všeho druhu, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, jízdenky, nedopalky cigaret, zápalky a jiné odpadky.
2. znečišťovat VP splaškovými a jinými druhy odpadních vod, oleji, saponáty, chemikáliemi a jinými znečišťujícími látkami.
3. znehodnocovat, poškozovat a ničit veřejnou zeleň.
4. znehodnocovat, poškozovat, přemisťovat a ničit veřejná zařízení ( např.dopravní značky, reklamní a orientační tabule, směrovky, lavičky a ostatní veřejně prospěšná zařízení).
5. znehodnocovat, poškozovat a ničit památkové a kulturní objekty včetně památníků apod.
6. znečišťovat vodní toky, nádrže, jejich dna, břehy a okolí a tím ohrožovat kvalitu vody.
7. umisťovat letáky, plakáty, reklamy a inzeráty a jiné zprávy mimo místa k tomu určená.
8. ponechávat psy volně pobíhat bez dozoru, vstupovat s nimi nebo je pouštět na hřiště. V případě znečištění VP je majitel či průvodce zvířete povinen znečištění neprodleně odstranit. V zastavěných částech obce musí být pes veden na vodítku, mimo tyto části musí být pod kontrolou psovoda.
9. znečišťovat VP hospodářskými a domácími zvířaty, drůbeží a nechat je volně pobíhat
10. poškozovat veřejně přístupné plochy a veřejně prospěšná zařízení jak mechanicky, tak např. stříkáním sprejových nápisů, kresbami apod.
11. nechat přerůstat keře a stromy přes hranice pozemků ( např.přes ploty a ohradní zdi) na VP tak, aby nedocházelo k zamezení viditelnosti dopravních značek a zařízení sloužících k dopravě pro zachování bezpečnosti silničního i pěšího provozu.
12. rozdělávat ohně: ve výjimečných případech pouze na základě povolení OÚ
13. vjíždět motorovými vozidly na lesní cesty a do lesních porostů.

Čl.2. Na celém území obce je zakázáno:


1. vypalovat trávu.
2. spalovat umělé hmoty, pneumatiky a jiné průmyslové odpady.
3. spalovat zahradní odpad zbytky rostlin v neděli a ve státem uznávané svátky .
4. zatěžovat okolí činnostmi, které způsobují nadměrný hluk, zápach, prach, popílek, kouř, plyny, vibrace apod.
5. porušovat od 22 hodin do 6 hodin ráno noční klid (zejména nadměrným hlukem, ať již od pracovní, kulturní, dopravní nebo jiné činnosti, světelnými efekty apod.).
6. v neděli a státem uznané svátky po 12té hodině vytvářet nadměrný hluk (např.používáním travních sekaček, motorových pil, a brusek, stavebních strojů a jiných mechanismů, zkoušky motorů, zvukové reklamy, hudební produkce apod.). rušení klidu v lesních prostorech a to trvale s výjimkou hospodářské činnosti správce lesa.


Odd. III.

Provoz vozidel

1. Pro provoz vozidel na komunikacích platí příslušné předpisy.
2. Při provozu vozidel na VP je zakázáno:
3. znečišťovat VP nákladem, nebo v důsledku nevyhovujícího technického stavu. Zjistí-li řidič na technickém stavu vozidla nebo na nákladu závadu, která může vést ke znečištění VP, je povinen je neprodleně odstranit. Dojde-li ke znečištění VP, je řidič povinen zabezpečit neprodleně jeho uvedení do původního stavu.
4. znemožňovat odvoz odpadů, zásobování, průjezd vozidel a čištění VP parkováním vozidel, skládkou materiálu apod.
5. vjíždět motorovými vozidly nebo jejich přívěsy či připojenými vozidly na plochy veřejné zeleně, popř.chodníky.
6. vjíždět motorovými vozidly na zemědělskou půdu , jezdit po břehu vodních ploch v místech, kde není pro motorová vozidla veřejná komunikace.
7. nechávat spuštěný motor u stojících vozidel kromě doby nezbytně nutné pro jejich startování.


Odd. IV.

Chov zvířat

Chov zvířat je dovolen pouze v souladu s příslušnými hygienickými a souvisejícími předpisy.

Mezi základní podmínky patří zejména:


* nepropustná podlaha chléva, vyspádovaná do nepropustné jímky.
* nepropustné hnojiště, jímka i vlastní chov nesmí být umístěn ve vzdálenosti kratší než 10 m od nejbližší studny.
* chov nesmí okolí obtěžovat zápachem.


Odd. V.

Likvidace odpadních vod

1. Vlastník, popř.oprávněný uživatel nemovitosti je povinen likvidovat veškeré odpadní vody z objektů jedním z uvedených způsobů:
1. domovní čistírnou odpadních vod.
2. odvodem do nepropustné fekální jímky, která musí být prokazatelně vyvážena k tomu určenou odbornou firmou.


2. Zejména je zakázáno vypouštění domovních odpadních vod do půdy a dešťové kanalizace.

Odd. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihnout jako přestupek podle §46 zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů až do výše 5 000 korun, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný dle jiného zákona, či jiného obecně závazného předpisu.
2. Dozor nad dodržováním této vyhlášky:
1. Obecní úřad Struhařov a jím pověření pracovníci
2. orgány Policie ČR
3. odpovědní pracovníci MěÚ Říčany z titulu přenesené působnosti v oblasti přestupků z obce Struhařov na město Říčany.
3. Každý občan je oprávněn upozornit OÚ Struhařov na porušení ustanovení této vyhlášky a požadovat zajištění nápravy.


Odd. VII.

Účinnost vyhlášky

Tuto vyhlášku schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 17. března 1999 a v daném znění nabývá účinnosti 15. den ode dne vyvěšení.
Josef Barták Jindřich Hrouda
zástupce starosty starosta

vyvěšeno: 10. června 1999
sejmuto: 26. června 1999
zpět

Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007