„Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“

„Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov

Stručný popis projektu:
Předmětem projektu „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“ je zodolnění hasičské zbrojnice JSDH Struhařov vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha. Zodolnění stanice bude dosaženo rekonstrukcí a rozšířením hasičské zbrojnice JSDH Struhařov. Díky realizaci projektu, která povede k zodolnění zbrojnice, dojde ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky JSDH Struhařov.

Cíle projektu:
Jednotka požární ochrany JSDH Struhařov se dlouhodobě potýká s nedostatečným zázemím a nedostatečnou odolností budovy hasičské zbrojnice.

Mezi cíle projektu patří:
–    zodolnění požární zbrojnice JSDH Struhařov vůči negativním dopadům extrémních projevů mimořádných událostí způsobených změnou klimatu
(především působením extrémního sucha) a okrajově i vůči rizikům havárií nebezpečných látek
–    zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů k mimořádné události (což souvisí s výše uvedenou odolností budovy zbrojnice)
–    schopnost efektivnějšího řešení mimořádných situací
–    schopnost řešit mimořádné události v co nejkratším čase, zmírňovat tak škody na životech, zdraví a majetku obyvatelstva
–    eliminace ekologických škod

Výsledky projektu:
Realizace daného záměru bude zásadně přispívat k dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku, hospodářských aktivit a životního prostředí ve vazbě na nová rizika a změny klimatu. V ORP Říčany se jedná především o déletrvající sucha. Riziko je nové především svou intenzitou, frekvencí opakování a rozsahem dopadů.

S ohledem na prognózy a na projevy změn klimatu je třeba, aby regiony na své důležité lokální úrovni disponovaly efektivními nástroji pro zmírnění a řešení následků a projevů mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje konkurenceschopnosti v regionech.

Projekt „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“ je spolufinancován Evropskou unií.