CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov

Na projekt „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ byla poskytnuta finanční podpora z EU, díky které
Jednotka sboru dobrovolných hasičů z obce Struhařov získala  cisternovou automobilovou stříkačku (CAS).
Cena pořizovaného automobilu je 7,6 mil. Kč a celková dotace bude poskytnuta ve výši 90 %.

Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Struhařov pro řešení mimořádných
událostí v exponovaném území s výskytem extrémního sucha. Realizací projektu byl cíl naplněn díky
pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové techniky – velkokapacitní požární cisterny
na dopravu vody – CAS.“