Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Dokončeno

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Odpady jsou letos žhavým tématem pro obce a nejen pro ně. Novela zákona o odpadech sleduje celoevropskou strategii k minimalizaci skládkování směsného komunálního odpadu, maximálního vytřídění a využití odpadu jako druhotné suroviny. Filozofie v principu dobrá, její aplikace do české reality není ale snadná.
Legislativa vytváří právní rámec, kde od r. 2015 ukládá obcím umožnit oddělený sběr  nejen plastu, skla, papíru, ale i biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a kovů a do r. 2024 úplně skončit se skládkováním. Každý odpad má být využit. Vytříděním BRO ze směsného komunálního odpadu (SKO), ubude až polovina odpadu určeného ke skládkování.

Sledujeme cílový stav, kdy bychom chtěli zachovat stávající výši poplatku za odpady, ale s rozšířenou službou – svozem bioodpadu. Tj. tak, aby si jej nemuseli občané extra hradit u svozových firem.

Předmětem projektu je především vybudování systému separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).
Systém separace a svozu BRKO bude nabízet především separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu přímo u zdroje – občanů obce prostřednictvím bio-popelnic a jejich pravidelným vyvážením a prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů pro každou obec. Svoz bioodpadu z kontejnerů bude zajišťovat společně pořízený svozový vůz, svoz z biopopelnic bude zadán vysoutěžené svozové firmě. Struhařov zároveň pořizuje výkonný mobilní štěpkovač  na zpracování dřevní hmoty a traktorový návěs s bočním vyklápěčem na biopopelnice.
Účelem systému separace, svozu a kompostování BRKO je postupné vyloučení podstatné části biologicky rozložitelných produktů z komunálního odpadu a vytváření podmínek pro jejich zhodnocení a využití pro vlastní potřebu obce a jejích občanů.