Bezpečně za sportem

Bezpečně za sportem

Dokončeno

“Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov“

– komplexní dílo včetně všech dopravních opatření, povinné publicity a souvisejících nákladů v souladu se zadávacím projektem. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Specifikace díla: 

1) Chodníky
Od místní čekárny busu k areálu sportoviště TJ Sokol Struhařov a  u Hřiště před areálem Sokola –  ze zámkové dlažby 60mm, snížený po celé délce prostoru vjezdu na parkoviště, které bude ohraničovat. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky uloženými v betonovém loži.

2) Oprava parkovacích ploch
– Parkovací plocha mezi ulicí Ondřejovská a hrací plochou fotbalové hřiště. Mění se tvar parkoviště (příprava pro světelnou signalizaci u přechodu pro chodce).

3) Oprava komunikace  před areálem Sokola, Zpomalovač
Průjezdová komunikace mezi hrací plochou a kabinami. Před přechodem mezi kabinami a hrací plochou bude přes komunikaci umístěn zpomalovací příčný práh a osazeno adekvátní dopravní značení.

Pro křížení s dotovanou akcí Rekonstrukce a modernizace místních komunikací dotované z ROP Střední Čechy je tato část z projektu vyňata a nahrazena následujícím souvisejícím plněním:

Náhradním plněním bude:
1) Odvodnění zpevněných ploch parkoviště, chodníků a komunikace – doplnění dvou dešťových vpustí a 50,5m odvodňovacího potrubí.
2) Zpevněná plocha u sběrného dvora pro stání kontejnerů (20 m2) – zámková dlažba, složení vrstev stejné jako chodníky.
3) Zpevněná plocha vedle sportovních kabin o rozměrech52m2 – zámková dlažba – složení vrstev stejné jako chodníky, prostor pro sportovně společenské akce. Díky tomuto „společenskému prostoru dojde k posunu je  3 parkovacích míst – změna disposičního řešení.
4) Osvětlení – pro bezpečnost hráčů při fotbalových zápasech bude doplněn jeden repasovaný stožár s osvětlením do rohu hřiště – 111,5 m kabelu
5) Prodloužení chodníku podél fotbalového hřiště až na jeho konec – zámková dlažba – složení vrstev stejné jako chodníky. Celkem přibude 54 m2 chodníku.

Dále se změní disposiční řešení chodníků u hl. komunikace Ondřejovská a to tak, aby odpovídala požadavkům přípravy pro budoucí osazení semaforu (zúžení v prostoru přechodu pro chodce), čímž se zároveň i mírně zvětší plocha parkoviště.